Dokument dotyczył taryf za wodę i odprowadzanie ścieków, które zostały ustalone na okres od 7 kwietnia do 31 grudnia 2015 r. Tymczasem – jak podkreślił organ nadzorczy – rada gminy ma prawo określić stawki na rok. Modyfikacja tego okresu może wystąpić, ale wyłączenie w przypadkach, które wynikają z ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139). Zgodnie z nią rada może ustalić taryfy dla innego okresu, o ile pokrywają się one z dotychczasowymi stawkami, więc uchwała wówczas przedłuża okres obowiązywania starej uchwały.
– Taka okoliczność nie ma zastosowania do kwestionowanej uchwały – wskazuje w rozstrzygnięciu Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyski.
Stwierdziła tak, mimo że z wyjaśnień złożonych przez przewodniczącą rady gminy w toku prowadzonego postępowania nadzorczego wynikało, iż kwestionowana uchwała dotyczyła właśnie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych stawek. Wskazywało też na to uzasadnienie uchwały. Jednak zdaniem wojewody przedstawione stanowisko jest zupełnie bezpodstawne. Treść uzasadnienia okazała się bowiem niespójna z przyjętymi przepisami. Co więcej, zdaniem wojewody nawet tytuł uchwały oraz zawarte w niej ustalenia merytoryczne, a także przepisy wymienione w podstawie prawnej, w sposób niebudzący wątpliwości określają, że nie dotyczy ona przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf. Jej przedmiotem jest natomiast zatwierdzenie nowych stawek opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.

ORZECZNICTWO

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego z 10 kwietnia 2015 r. nr 201PNK.I.4130.62.2015.