Nie wolno wielokrotnie podejmować uchwał o utworzenie funduszu sołeckiego na kolejne lata. Decyzja w tej kwestii musi być jednorazowa.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie rozpatrzyła sprawę uchwały Rady Gminy Płoskinia z 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 r. (nr V/32/2015/2015). W trakcie postępowania RIO zwróciła się do przewodniczącej rady gminy z prośbą o wyjaśnienie, czy na sesji tego organu z 27 marca 2015 r. poddano pod głosowanie uchwałę, która dotyczyła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 r., czy też bez wskazania konkretnego roku. Izba wystąpiła też o przesłanie projektu uchwały, która była przedmiotem głosowania na tej sesji. W odpowiedzi gmina wskazała, że na posiedzeniu radni przyjęli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego oraz że został on pozytywnie zaopiniowany przez komisję inicjatyw gospodarczych, rolnictwa i finansów. Zaznaczyła też, że w trakcie przepisywania uchwał, które zostały podjęte 27 marca 2015 r., nastąpił błąd pisarski w uchwale badanej obecnie przez RIO, a mianowicie niepotrzebnie dopisano „w 2016 r.”.
Reklama

Reklama
Temat podjęty rok wcześniej
Kolegium Izby uznało, że w przedmiotowej uchwale wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2016 r. Ustaliło bowiem także, że wcześniej – 13 marca 2014 r. – Rada Gminy Płoskinia pojęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2015 (nr XXXV/227/2014).
RIO stwierdziła nieważność analizowanej uchwały z powodu jej sprzeczności z przepisami ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 i 3 tej ustawy rada gminy powinna rozstrzygnąć o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków, które będą stanowić fundusz sołecki, podejmując uchwałę, w której wyrazi zgodę na jego utworzenie albo jej nie wyrazi. Izba zaznaczyła, że zgodnie z tą ustawą uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Mając to na uwadze, kolegium izby stwierdziło, że po raz pierwszy o wyodrębnieniu takiego funduszu gmina Płoskinia zadecydowała nie 27 marca bieżącego roku, ale 13 marca poprzedniego roku. Choć uchwała podjęta wówczas – wedle rady gminy – miała dotyczyć zgody na utworzenie funduszu sołeckiego na rok 2015, to jednak zdaniem RIO w tym przypadku ma ona zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. W ocenie izby bowiem rada gminy nie może skutecznie ograniczyć czasu obowiązywania takiego rozstrzygnięcia, bo nie pozwalają na to wprost regulacje ustawowe. Kolegium RIO wskazało, że także w takim przypadku decyzja organu stanowiącego o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego podjęta w roku poprzedzającym rok, w którym fundusz ma zostać wyodrębniony, będzie ważna w każdym kolejnym roku budżetowym.
Zbędna i nieważna
W tej sytuacji kolegium izby stwierdziło, że uchwała Rady Gminy Płoskinia z 27 marca 2015 r. w ogóle była zbędna, ponieważ w chwili gdy została podjęta, w obrocie prawnym funkcjonowała już uchwała tego organu samorządu z 13 marca 2014 r. dotycząca tej samej sprawy, tj. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Wobec tego RIO stwierdziła, że uchwała Rady Gminy Płoskinia z 27 marca 2015 r. jest nieważna w całości.
Uchwała Kolegium RIO w Olsztynie z 30 kwietnia 2015 r., nr 0102-164/15