Wszystkie te modyfikacje zawiera uchwalona przez Sejm na ostatnim posiedzeniu ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Znalazły się w niej również przepisy, które zwalniają osoby z zaburzeniami psychicznymi z odpłatności za korzystanie z usług środowiskowych domów samopomocy, umożliwiają przyznanie osobom samotnym usług opiekuńczych w trybie pilnym – jeszcze przed wydaniem decyzji administracyjnej oraz podwyższenie kar za prowadzenie nielegalnej prywatnej placówki opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.