Pracownicy socjalni będą mogli skorzystać z dodatkowego urlopu wypoczynkowego po trzech, a nie pięciu latach zatrudnienia. Z 250 zł do 400 zł wzrośnie dodatek do pensji dla tych osób, które pracują w środowisku. Kolejne zmiany, które mają poprawić warunki zatrudnienia pracowników socjalnych, zakładają wprowadzenie ścieżki awansu zawodowego powiązanego z podwyżką wynagrodzenia oraz prawo do udziału w szkoleniu podnoszącym poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Wszystkie te modyfikacje zawiera uchwalona przez Sejm na ostatnim posiedzeniu ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Znalazły się w niej również przepisy, które zwalniają osoby z zaburzeniami psychicznymi z odpłatności za korzystanie z usług środowiskowych domów samopomocy, umożliwiają przyznanie osobom samotnym usług opiekuńczych w trybie pilnym – jeszcze przed wydaniem decyzji administracyjnej oraz podwyższenie kar za prowadzenie nielegalnej prywatnej placówki opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Do ustawy swoje poprawki wprowadzili senatorowie, ale Sejm ostatecznie zaakceptował tylko kilka z nich, w tym m.in. wydłużenie okresu przejściowego, po upływie którego prywatne domy opieki będą musiały spełniać określone wymogi związane z zatrudnianiem pracowników (z 31 maja 2022 r. do 31 maja 2023 r.) oraz wprowadzenie ustawowego upoważnienia do wydania przez ministra rodziny i polityki społecznej rozporządzenia, które ustali standardy kształcenia na studiach podyplomowych, których ukończenie pozwoli zostać pracownikiem socjalnym. Przepadła natomiast poprawka, która pozwalałaby przyznać w trybie pilnym miejsce w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Podobnie stało się z propozycją rozszerzenia katalogu podmiotów, które mogą zakładać rodzinne domy pomocy. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do podpisu prezydenta