Jestem pracownikiem z długim stażem, ale po raz pierwszy podpisano ze mną umowę na czas określony. Pierwsza – od kwietnia tego roku – była na trzymiesięczną próbę, od lipca na czas określony, ale nadal jedynie na trzy miesiące. Niepokoję się zatem, czy dostanę propozycję podpisania kolejnych umów i ile ich może być, a wręcz czy obecna nie zostanie mi wypowiedziana – zdradza pan Wiktor. – Chciałbym wiedzieć, jakie są zasady wypowiadania takiej umowy i kiedy najpóźniej powinienem się o tym dowiedzieć. Gdyby jednak zaproponowano mi kolejną, to czy powinna się przekształcić w bezterminową
Z pytania wynika, że pan Wiktor zawarł umowę już po zmianie przepisów, a to bardzo ważne. Umowy zawarte po 22 lutego traktuje się inaczej niż wcześniejsze. Od tej daty umowę na czas określony można zawrzeć maksymalnie na 33 miesiące, a łączna liczba takich umów w jednej firmie nie może przekroczyć trzech. Wraz z trzymiesięcznym okresem próbnym są to trzy lata. Ten limit nie zeruje się nawet po długiej przerwie pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Po przekroczeniu liczby umów i dozwolonego czasu ich trwania kolejna automatycznie przekształci się w bezterminową.
Poprzednie przepisy prawa pracy nie przewidywały ograniczenia czasowego, umowy terminowe były więc zawierane nawet na 10 lat. Teraz już tak nie można. Najdłuższa może trwać 33 miesiące oraz dodatkowo – okres próbny, ale nie dłuższy niż trzy miesiące. Zliczając umowy na czas określony, nie bierze się go jednak pod uwagę . Gdyby zatem firma pana Wiktora zaproponowała mu kolejną umowę na czas określony (dopiero druga), to – zgodnie z nowym prawem – nie przekształci się ona automatycznie w umowę na czas nieokreślony.
Do 22 lutego 2016 r. możliwość wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zależała od spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze musiała być podpisana na przynajmniej 6 miesięcy, po drugie – w treści umowy o pracę strony musiały wpisać możliwość jej wypowiedzenia, a okres wypowiedzenia w każdej sytuacji wynosił dwa tygodnie. Obecnie nie ma już potrzeby wpisywania klauzuli ewentualnego wypowiedzenia, a umowę obie strony mogą wypowiedzieć w dowolnym czasie. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony został zrównany (wydłużony) z obowiązującym przy umowach bezterminowych. Jego długość zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:
w2 tygodnie przy zatrudnieniu krócej niż 6 miesięcy,
w1 miesiąc w przypadku zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy,
w3 miesiące , gdy staż w tej samej firmie wynosi co najmniej 3 lata.
Zmiana przepisów spowodowała, że nie wolno już zawierać umów na czas określony bez końca
Podstawa prawna
Art. art. 33, 36, art. 251 par. 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502).