Pracodawca wypowiedział umowę pracownikowi bez podania konkretnych przyczyn. Po kilku dniach wręczył zatrudnionemu kolejne wymówienie z prawidłowo wskazanym powodem zwolnienia. Czy w taki sposób można skorygować tego typu błędy?
Adrian Prusik radca prawny, Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.:
Reklama
Wykorzystanie takiej możliwości do korygowania błędów pierwotnego wypowiedzenia może być nieskuteczne. Przepisy, co do zasady, nie uniemożliwiają pracodawcy dokonania powtórnego wypowiedzenia umowy o pracę w stosunku do zatrudnionego, który znajduje się już w okresie wypowiedzenia. Przy czym warto sięgnąć po orzecznictwo.

Reklama
W wyroku z 18 grudnia 2002 r. (sygn. I PK 49/02) Sąd Najwyższy co prawda wyraził pogląd, że do czasu rozwiązania stosunku pracy pracodawca może dokonać ponownego wypowiedzenia umowy o pracę, bez potrzeby uzyskania zgody pracownika na cofnięcie wcześniejszego wymówienia. Zdaniem SN takie postępowanie może być racjonalnie usprawiedliwione m.in. w przypadku dostrzeżenia formalnych wad pierwotnego oświadczenia woli. Z praktyki wynika jednak, że skuteczność takiego działania pracodawcy jest mocno ograniczona.
Jak wskazuje SN, możliwość ponownego wypowiedzenia nie ogranicza uprawnień pracownika do uzyskania ochrony w sądzie. Brak jego zgody na cofnięcie pierwotnego wypowiedzenia sprawia, że każde z wymówień może podlegać zaskarżeniu. W innym wyroku (z 25 listopada 2014 r., sygn. akt III PK 11/14) SN stwierdził, że w takiej sytuacji każde z wypowiedzeń może być osobno kwestionowane przed sądem, chociaż pracownikowi przysługuje w takiej sytuacji tylko jedno odszkodowanie. Z kolei w wyroku z 7 czerwca 2016 r. (sygn. akt II PK 118/15) Sąd Najwyższy orzekł, że zakwestionowanie przez pracownika wyłącznie pierwotnego wymówienia, bez odwołania od tego powtórnego, nie wyklucza możliwości uzyskania odszkodowania. Zdaniem SN w takiej sytuacji sąd rozpoznaje bowiem sprawę tylko w odniesieniu do pierwotnego oświadczenia woli.
Zatem powtórne wypowiedzenie nie służy korygowaniu błędów tego pierwotnego i nie pozbawia go skutków prawnych. Nie odbiera też pracownikowi możliwości odwołania się do sądu pracy od obydwu wypowiedzeń lub każdego z nich z osobna. I chociaż powtórne wymówienie może być prawidłowe i niekwestionowane przez pracownika, to nie uniemożliwia mu uzyskania odszkodowania (chociaż może stanowić o niemożliwości przywrócenia do pracy).
Dla zabezpieczenia interesów pracodawcy konieczne byłoby – w omawianej sytuacji – uchylenie się od skutków pierwotnego wypowiedzenia, np. wskutek błędu (jeżeli zachodzą przesłanki zaistnienia błędu w oświadczeniu woli pracodawcy zgodnie z art. 84 k.c.), lub też uzyskanie zgody pracownika na cofnięcie pierwotnego oświadczenia woli.