Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony ma prawo do okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od czasu zatrudnienia u pracodawcy.

Wypowiadając umowę na czas określony, pracodawca musi przestrzegać ustawowych terminów wypowiedzenia. Ile one wynoszą?

Przy umowie na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi:
  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny przekracza 2 tygodnie,
  • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.
Natomiast od 22 lutego 2016 roku zmieniły się przepisy i okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas określony, nieokreślony i na zastępstwo jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, wynosi więc:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Nowe okresy wypowiedzenia stosują się jednak tylko do umów zawartych od 22 lutego 2016 roku. Staż pracy jest bowiem liczony od dnia wejścia w życie nowych przepisów - nawet, jeśli pracownik był wcześniej zatrudniony na podstawie umowy na czas niekreślony, to jego staż pracy niezbędny do wyliczenia długości okresu wypowiedzenia liczony jest od nowa. Zobacz, kiedy można wydłużyć albo skrócić okres wypowiedzenia>>

Jeżeli w umowie zawartej przed dniem 22 lutego 2016 r. strony zamieściły zapis o możliwości rozwiązania umowy za 2 tygodniowym wypowiedzeniem, to stosuje się nowe okresy wypowiedzenia, ale staż pracy liczony jest od momentu zmian w prawie. Natomiast w przypadku, gdy takich klauzul nie było albo były zawarte na krócej niż na 6-miesięcy, nadal obowiązują stare zasady dotyczące wyliczania długości wypowiedzenia.

Nowelizacja Kodeksu Pracy z 2016 roku zmieniła także zasady zawierania umów o pracę na czas określony. Teraz mogą być one zawierane maksymalnie na okres 3 lat - 3 miesiące umowy na okres próbny i 33 miesiące umowy na czas określony. Ponadto, łączna liczba tymczasowych umów z tym samym pracownikiem nie może przekroczyć trzech kontraktów, a czwarta umowa z mocy prawa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.