Co do zasady w budżetówce należy przepracować co najmniej sześć miesięcy, aby uzyskać prawo do dodatkowej nagrody rocznej. Świadczenie to otrzymuje każdy pracownik bez względu na zaangażowanie w pracę
Czy dostanę trzynastkę po urlopie zdrowotnym
Jestem nauczycielką w szkole podstawowej. W ubiegłym roku korzystałam z urlopu dla poratowania zdrowia. Do pracy wróciłam dopiero 1 września 2015 r. Słyszałam, że trzeba przepracować pół roku, aby otrzymać trzynastkę. Czy mimo to mogę liczyć na to świadczenie?
TAK
Czytelniczka otrzyma trzynastkę, jednak tylko za cztery miesiące. Mimo że pobyt pedagoga na urlopie dla poratowania zdrowia jest traktowany jako usprawiedliwiona nieobecność w pracy, która gwarantuje nagrodę roczną, to okresu tego nie wlicza się do trzynastki. Tak więc w tym przypadku będzie naliczona na podstawie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków za okres od września do końca grudnia.
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. b ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1144 ze zm.).
Czy na wysokość wypłaty wpływają wszystkie zarobki
W ubiegłym roku otrzymałem kilka razy wyższą nagrodę niż w latach poprzednich. Wszystko za szybkie załatwianie spraw, na których bardzo zależało mojemu dyrektorowi. Czy mogę liczyć dzięki temu na wyższą trzynastkę?
NIE
Nagrody nie są uwzględniane przy naliczaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie mają do nich zastosowania przepisy o udzielaniu urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania pensji za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (wyrok SN z 22 września 2000 r., sygn. akt I PKN 33/00, OSNP 2002/8/182). Nagroda uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie jest składnikiem płacy i wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego (wyrok SN z 20 lipca 2000 r., sygn. akt I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77). Dodatkowe wynagrodzenie roczne powinno wynosić 8,5 proc. sumy wszystkich świadczeń otrzymanych przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.
Podstawa prawna
Par. 6 i 14 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).
Czy młoda matka ma prawo do pensji ekstra
Wróciłam do pracy w urzędzie pod koniec września, bo od początku roku przebywałam na urlopie rodzicielskim. Czy w takiej sytuacji mogę liczyć na trzynastkę?
TAK
Z takim jednak zastrzeżeniem, że dodatkowe wynagrodzenie roczne będzie naliczane proporcjonalnie. Urlop rodzicielski zawiera się w katalogu wyjątków ustawowych, które przyznają prawo do trzynastki, mimo nieprzepracowania sześciu miesięcy. Od 2012 r. z takiego prawa korzystają również matki, które przebywały rok na urlopie macierzyńskim. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r. (sygn. akt P 59/11). Wskazał on, że katalog przypadków, które wyłączają zasadę przepracowania u danego pracodawcy co najmniej pół roku jako warunku do nabycia trzynastki, jest zróżnicowany i niejasny. Wymienia m.in. urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela, urlop wychowawczy i naukowy, ale nie ma w nim urlopu macierzyńskiego. Dlatego nauczyciele i urzędnicy, którzy przepracowali mniej niż pół roku, bo przebywali np. na urlopie macierzyńskim, zachowują prawo do dodatkowej nagrody rocznej. Poza urlopem macierzyńskim takim prawem są też objęci pracownicy, którzy korzystają z urlopu ojcowskiego.
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. a ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1144 ze zm.).
Czy każdy urzędnik może liczyć na dodatkową płacę
Pod koniec maja ubiegłego roku odszedłem z urzędu wojewódzkiego do ministerstwa. W nowej pracy otrzymałem już trzynastkę za siedem miesięcy pracy, a z urzędu wojewódzkiego nie mam żadnej informacji. Czy poprzedni pracodawca powinien mi wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne?
NIE
Urzędnik musi przepracować co najmniej sześć miesięcy, aby ubiegać się o dodatkową wypłatę. Zgodnie z art. 2 ustawy dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej zależy tylko od stażu u danego pracodawcy. Pracownik nabywa do niego prawo w pełnej wysokości po przepracowaniu w danym urzędzie całego roku kalendarzowego. Osobie, która nie spełniła tego warunku, świadczenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że wynosi on co najmniej sześć miesięcy. Przepisy ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nie określają, w jaki sposób liczyć ten termin. Dlatego zastosowanie ma art. 114 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, jeśli określony przedział czasowy jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana – miesiąc liczy się za 30 dni, a rok za 365. W efekcie pół roku pracy uprawniającej do trzynastki powinno odpowiadać 180 dniom kalendarzowym. Dlatego gdyby czytelnik odszedł z pracy 30 czerwca, a w innym urzędzie podjął zatrudnienie od 1 lipca, to prawo do nagrody zachowałby w obu jednostkach. W omawianej sytuacji nie ma takiej możliwości, aby z obu jednostek otrzymać wspomniane świadczenie.
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1144 ze zm.).
Czy wypłata trzynastek jest zagrożona
Usłyszałam od koleżanki, że szef służby cywilnej w specjalnym raporcie przedstawił propozycję likwidacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pieniądze miałyby być włączone do funduszu wynagrodzeń. Czy ostatnia nowelizacja o służbie cywilnej uchwalona przez Sejm wprowadza takie rozwiązanie?
NIE
To na razie jedynie proponowane rozwiązania przedstawione przez szefa służby cywilnej. O tym, czy zostanie zlikwidowana trzynastka, zdecyduje Rada Ministrów. Cała administracja w najbliższych miesiącach ma być zdiagnozowana pod względem zatrudnienia i wynagrodzenia. Wśród propozycji pojawia się utworzenie kodeksu urzędniczego, w którym byłyby ujęte wspólne zasady zatrudniania i wynagradzania. Zakładając, że zmiany zostałyby uchwalone pod koniec 2016 r., to i tak trzynastka za 2015, a także za 2016 rok zostanie wypłacona. Ponadto zmiana dotyczy osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Zyskają one dodatek funkcyjny, a co więcej, wciąż będą zaliczane do korpusu służby cywilnej. To oznacza, że będą miały prawo do trzynastki tak jak pozostali pracownicy i urzędnicy mianowani. Urzędnicy powinni więc uzbroić się w cierpliwość. Zgodnie bowiem z przepisami wypłata trzynastki powinna nastąpić nie później niż w ciągu trzech pierwszych miesięcy następnego roku. Wyjątek stanowią pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy. W takim przypadku wynagrodzenie roczne należy wypłacić w dniu rozwiązania umowy.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1144 ze zm.).
Czy zwolniony nauczyciel otrzyma świadczenie ekstra
W ubiegłym roku pod koniec maja zostałem zwolniony z powodów organizacyjnych. Umowa wygasła z końcem sierpnia. Czy za ten okres zatrudnienia otrzymam dodatkowe wynagrodzenie roczne?
TAK
W tej sprawie nie ma regulacji w Karcie nauczyciela. Jej przepisy odsyłają do ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. A zgodnie z nią nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości następuje pod warunkiem przepracowania u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie spełnił tego warunku, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu, o ile wyniósł on co najmniej 6 miesięcy. Jeśli jednak od stycznia przebywał na zwolnieniu lekarskim, które po odliczeniu nie pozwalało na ustalenie, że przepracował pół roku, to straci prawo do trzynastki. W tej sprawie wypowiedział się też Sąd Najwyższy (SN), który 7 lipca 2011 r. wydał uchwałę (sygn. akt III PZP 3/11). W ocenie SN okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Również resort edukacji przedstawił 17 marca 2010 roku podobne stanowisko. Ponadto zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo lub na część roku, np. od stycznia do lipca, nie uprawnia go do otrzymania nagrody rocznej w żadnym wymiarze.
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1144 ze zm.).