Trzynastka to nagroda roczna, przysługująca wszystkim pracownikom budżetówki. Wybrane branże mogą liczyć także na czternastkę.

Wynagrodzenie pracownika to nie tylko pensja - może otrzymać także szereg dodatków, jak nagrody i premie. Ile faktycznie może zarobić pracownik dowiesz się z naszej galerii:

Ponadto pracownikom budżetówki przysługuje też trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane trzynastym wynagrodzeniem.

Kto może liczyć na trzynastkę? Na trzynastą pensję mogą więc liczyć między innymi nauczyciele, pracownicy urzędów państwowych, a także zatrudnieni w biurach poselskich i senatorskich - o ile są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, tj. na umowie o pracę, poprzez mianowanie, powołanie lub wybór.

Ponadto na trzynastą pensję mogą liczyć tylko pracownicy, którzy przepracowali u tego samego pracodawcy cały rok kalendarzowy. Jeśli urzędnik lub nauczyciel pracuje krócej, ale co najmniej 6 miesięcy, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego, ale w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Kiedy trzynastka nie przysługuje, dowiesz się tutaj>>

Kiedy pracownik otrzymuje trzynastkę? Pracodawca musi wypłacić trzynastą pensję nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie - czyli w praktyce pracownik dodatkowe pieniądze powinien mieć na koncie do 31 marca. Tylko pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, trzynastkę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Jaka jest wysokość trzynastki? Wysokość trzynastki wyliczana jest na podstawie średniej zasadniczej pensji brutto każdego pracownika. Natomiast do trzynastki nie wlicza się dodatku stażowego i dodatku funkcyjnego czy świadczeń chorobowych.

Część pracowników budżetówki poza trzynastką może liczyć także na czternastkę - tak więc nauczyciele mają szansę dostać w styczniu jednorazowy dodatek uzupełniający, wypłacany przez samorządy. Zgodnie z Kartą nauczyciela, gmina musi zapewnić nauczycielom na na poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnie pensje, a jeśli któraś z czterech grup zarabiała mniej, należy się jej wyrównanie. Otrzymują je wszyscy nauczyciele na danym stopniu awansu, niezależnie czy sami zarabiali mniej, czy więcej od średniej.

W 2015 roku średnia pensja pedagogów wynosiła około 2 717 zł brutto dla nauczyciela stażysty, 3000 zł dla nauczyciela kontraktowego, 3 900 zł dla nauczyciela mianowanego i 5 000 zł dla nauczyciela dyplomowanego. Rząd planuje jednak zmianę przepisów i odebranie nauczycielom czternastki>>

Specjalne nagrody roczne gwarantuje też Karta Górnika - wysokość czternastki zależy w tym wypadku od stażu i charakteru pracy górnika. Jednak poszczególne spółki węglowe próbują ograniczać wypłatę górniczej trzynastki - czytaj o tym tutaj>> i tutaj>>