Koniec zatrudnienia wymaga spełnienia wielu obowiązków dokumentacyjnych przez pracodawcę, w tym wydania świadectwa pracy czy zaświadczenia o zarobkach.

Na pracodawca spoczywa szereg obowiązków w stosunku do odchodzącego pracownika, także w zakresie wydania mu odpowiednich dokumentów. Zostałeś zwolniony dyscyplinarnie? Zobacz, jakie obowiązki ma pracodawca>>

Świadectwo pracy. Niezależnie od sposobu rozwiązania umowy o pracę, pracodawca musi wystawić byłemu podwładnemu świadectwo pracy, dokumentujące przebieg zatrudnienia. Jego wydanie nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą - co nie zmienia faktu, że pracodawca musi rozliczyć się z pracownikiem między innymi z powierzonego mu mienia.

Od 2017 roku pracodawca jest zwolniony z obowiązku wydania dokumentu w przypadku, gdy zamierza podpisać umowę o pracę z tą samą osobą w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeśli pracodawca nie zamierza kontynuować zatrudnienia z podwładnym, ma maksymalnie 7 dni na wydanie świadectwa - zasada ta obowiązuje przy wszystkich umowach o pracę. Zobacz, jak odebrać świadectwo pracy Jednak zasadniczo świadectwo powinno zostać wydane niezwłocznie, najlepiej w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

Także od 2017 roku na świadectwie pracy musi się znaleźć informacja, czy zatrudniony korzystał z ochrony stosunku pracy przysługującej w związku z urlopem wychowawczym. Jest to przywilej, który można przenieść do kolejnego pracodawcy - dlatego informacja o tym, jak długo pracownik z niego korzystał pozwoli zorientować się kolejnemu pracodawcy, czy nowy pracownik nadal podlega ochronie, gdyby chciał nadal korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy. Zobacz, kiedy możesz obniżyć swój wymiar czasu pracy>>

Opinia o pracowniku w świadectwie pracy? W świadectwie pracy powinny, poza danymi pracownika, znaleźć się także okresy i wymiary zatrudnienia oraz rodzaj wykonywanej pracy.

Natomiast w świadectwie pracy przełożony nie może umieszczać opinii o byłym pracowniku. O tym, co dokładnie powinno znaleźć się w świadectwie pracy, dowiesz się tutaj>> Ta kwestia nie została w ogóle uregulowana w prawie pracy, wyłącznie od dobrej woli pracodawcy zależy więc wystawienie pracownikowi tzw. referencji. Powinny one zostać jednak zawarte w oddzielnym dokumencie.

Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach. Pracownik, który wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, może też żądać od pracodawcy wydania odpowiedniego zaświadczenia o wykonywaniu takiej pracy.

Informacja na ten temat może zostać zawarta w świadectwie pracy lub oddzielnym dokumencie - świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Oprócz danych personalnych pracownika, w takim świadectwie musi zostać wskazany konkretny okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze oraz wymiar czasu tej pracy.

Na podstawie takich zaświadczeń pracownik może starać się o emeryturę w wieku niższym niż pozostali pracownicy. Kto w 2018 roku może się jeszcze starać o wcześniejszą emeryturę?

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa. Ponadto, jeżeli stosunek pracy został rozwiązany w trakcie pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, pracodawca musi wystawić pracownikowi zaświadczenie na druku ZUS Z-3 i przekazać je do właściwego udziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu pracownik będzie mógł pobierać świadczenia także po zakończeniu stosunku pracy.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Na wniosek pracownika pracodawca wystawia także zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, potwierdzające wysokość wpłat uzyskanych w czasie zatrudnienia w danym zakładzie. Pracodawca nie wystawia go z urzędu, ale właśnie w sytuacji, gdy zwróci się w tej sprawie do niego pracownik lub organ rentowy.

PIT-11. Wreszcie, na pisemny wniosek pracownika, u którego obowiązek poboru zaliczek ustał w trakcie roku (w związku z ustaniem zatrudnienia) pracodawca wyda podatnikowi oraz właściwemu dla niego Urzędowi Skarbowemu druk PIT-11 informujący właśnie o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Firma ma na to do 14 dni od dnia złożenia podania.

Jeżeli jednak pracownik nie wystąpi z wnioskiem o wydanie PIT-11, płatnik przesyła go w terminie standardowym - w 2015 roku pracodawca mia obowiązek dostarczyć do 2 marca jeden egzemplarz formularza do podatnika, a drugi do fiskusa (termin to 2 lutego lub 2 marca 2015 roku - zależnie od formy wysyłki). Odprawa i zasiłek chorobowy: Zobacz, jakie prawa przysługują ci po zwolnieniu z pracy>>