Zabezpieczenie powództwa o przywrócenie do pracy, poprzez zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia byłego pracownika na dotychczasowym stanowisku, jest niedopuszczalne.
Zwolniony pracownik wystąpił z pozwem o przywrócenie do pracy. Domagał się w nim jednocześnie zabezpieczenia powództwa poprzez zobowiązanie pozwanej firmy do zatrudnienia go na dotychczasowym stanowisku do czasu rozstrzygnięcia. Sąd I instancji oddalił jednak wniosek mężczyzny, stwierdzając, że jego roszczenie ma charakter pieniężny, natomiast k.p.c. nie zna takiego sposobu zabezpieczenia tego typu żądań.
Powód odwołał się od tego orzeczenia. Zarzucił sądowi, że błędnie ocenił, iż roszczenie ma charakter pieniężny.
Sąd II instancji uznał, że choć zażalenie zawiera uzasadnioną podstawę, należało je oddalić. W uzasadnieniu wskazał, że w tej sprawie sąd I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na błędnym założeniu, iż żądanie jest roszczeniem pieniężnym, i w związku z tym zastosował niewłaściwe przepisy k.p.c. dotyczące postępowania zabezpieczającego. Tymczasem, jak zaznaczył SO, ma ono charakter majątkowy, ale niepieniężny. Skoro tak, to do rozpoznania wniosku o zabezpieczenie powództwa trzeba zastosować art. 755 k.p.c. Jednocześnie nie można zapominać o art. 731 k.p.c., który stanowi, że zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. A w tej sytuacji nakazanie dopuszczenia powoda do pracy na poprzednich warunkach do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu stanowiłoby właśnie zrealizowanie jego żądania.
SO zwrócił jednocześnie uwagę, że umowa uległa rozwiązaniu z chwilą doręczenia powodowi oświadczenia pracodawcy. Stosunek pracy przestał istnieć i do jego odnowienia konieczne jest wydanie orzeczenia o przywróceniu do pracy. Podstawy do wykonywania obowiązków na dotychczasowym stanowisku nie może stanowić orzeczenie sądu o zabezpieczeniu powództwa.
ORZECZNICTWO
Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z 12 marca 2018 r., sygn. akt VIII Pz 13/18.