Zobacz, jak wyliczane jest wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia - za urlop wypoczynkowy, dni wolne na poszukiwanie pracy i w czasie zwolnienia ze świadczenia pracy.

W okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje pełnię praw pracowniczych, a to oznacza, że otrzymuje także wynagrodzenie takie samo, jak w okresie całego zatrudnienia. Zmieniasz pracę? Zobacz, jakie masz obowiązki wobec starego i nowego pracodawcy>> Jednak wynagrodzenie wyliczane jest inaczej w przypadku zwolnień od pracy zatrudnionego w okresie wypowiedzenia.

Wynagrodzenie za urlop. Przede wszystkim pracownik do końca okresu wypowiedzenia musi wykorzystać cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy, chyba że pracodawca zdecyduje się wypłacić mu z zamian ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Zobacz, ile wynosi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2018 roku>>

Ustalając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, bierzemy pod uwagę pensję zasadniczą oraz inne świadczenia ze stosunku pracy, w tym dodatki do wynagrodzenia (na przykład stażowy czy funkcyjny), premie regulaminowe, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i dodatki za pracę w nocy. Natomiast nie bierze się pod uwagę między innymi premii uznaniowych, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przestoju czy odpraw emerytalnych.

Wymiar czasu pracy 2018: Zobacz, ile otrzymasz dni wolnych>>

Składniki wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za czas urlopu wypłacane są w takiej wysokości, w jakiej przysługują w miesiącu, w którym pracownik korzysta z urlopu. Natomiast składniki zmienne uwzględnia się w podstawie urlopowej w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech (ewentualnie do dwunastu) miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Tak ustalone wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, które oblicza się:

  • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, 
  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Więcej o tym, jak ustalić wynagrodzenie za czas urlopu, przeczytasz tutaj>>

Przykład: Pracownik pracuje w 8-godzinnym wymiarze pracy, a w kwietniu 2018 roku rozpoczął się jego jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca udzielił pracownikowi w kwietniu 2018 r. urlopu w wymiarze 7 dni, czyli 56 godzin (4/12 z 21 dni = 7 dni, 7 dni x 8 godz. = 56 godz). W celu ustalenia wynagrodzenia urlopowego za 56 godzin należy:

1) zsumować zmienne składniki wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wypłacone w okresie styczeń – marzec: 300 zł premii zmiennej styczniu, 200 zł w lutym, 200 zł w marcu i 100 zł w kwietniu oraz 250 zł za godziny nadliczbowe = 1050 zł,

2) podzielić powyższą kwotę przez liczbę godzin wykonywania pracy w powyższym okresie, łącznie z nadgodzinami: 1050 zł (stawka stała pracownika) : 513 godz. (168 godz. + 160 godz. + 176 godz. + 9 godz.) = 2,05 zł (stawka za jedną godzinę pracy ze składników zmiennych),

3) stawkę za jedną godzinę pracy pomnożyć przez liczbę godzin urlopu: 2,05 zł x 56 godz. = 114,8 zł.

Zwolnienie ze świadczenia pracy. Wynagrodzenie obliczane tak, ja za czas urlopu wypoczynkowego, pracownik otrzyma przy zwolnieniu ze świadczenia pracy na cały lub część okresu wypowiedzenia. Decyzja w tej sprawie należy do pracodawcy, jeśli jednak już podjął decyzję o zwolnieniu (potwierdzoną na piśmie), nie ma prawa żądać powrotu podwładnego do firmy. Zwolnienie stanowi natomiast jednostronną czynność pracodawcy - nawet bez zgody pracownika na zwolnienie, sam pracodawca może za niego podjąć taką decyzję.

Przykład: Pracownik otrzymał zwolnienie ze świadczenia pracy na 8 dni, czyli 2,05 z x 64 godz. = 131,2 zł.

Dni wolne na poszukiwanie pracy. Pracownikowi przysługują także dni wolne na poszukiwanie pracy, jeżeli to pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę. Jak dokładnie wykorzystać dnie wolne na poszukiwanie pracy, dowiesz się tutaj>> Wymiar zwolnienia w przypadku pracownika, który znajduje się w okresie dwutygodniowego i miesięcznego wypowiedzenia, wynosi 2 dni robocze. W przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia pracownik ma prawo do 3 wolnych dni.

Wynagrodzenie za te dni oblicza się jak za okres niewykonywania pracy, czyli jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w przeciętnej wysokości oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy. W efekcie składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc (na przykład premie regulaminowe) zlicza się nie z trzech miesięcy poprzedzających zwolnienie, ale tylko z bieżącego miesiąca.

Przykład: Stawkę za jedną godzinę zwolnienia oblicza się, dzieląc składnik zmienny przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w miesiącu zwolnienia, a następnie mnożąc tę stawkę przez liczbę godzin zwolnienia. Pracownik otrzymał 2 dni zwolnienia, czyli 16 godzin, a więc jego wynagrodzenie za ten czas wynosi: 100 zł premii w kwietniu: 24 godziny (liczba godzin przepracowanych w kwietniu, tj. nominał 160 godz. – 16 godz. zwolnienia na szukanie pracy – 56 godz. urlopu – 64 godz. zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy) = 4,16 zł i 4,16 zł x 16 godz. = 66,56 zł.

Wynagrodzenie za kwiecień 2017 r. dla tego pracownika wyniesie 4 412,56 zł, a składają się na nie: wynagrodzenie zasadnicze w pełnej wysokości – 4000 zł, 100 zł premii w kwietniu, wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie pracy – 66,56 zł, wynagrodzenie urlopowe – 114,8 zł, wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – 131,2 zł.