Rozpoczynająca zatrudnienie osoba poza dostarczeniem pracodawcy odpowiednich dokumentów musi poddać się badaniom lekarskim i przejść szkolenie bhp.

Już samo podpisanie umowy o pracę gwarantuje pracownikowi szereg uprawnień. Oto 4 prawa pracownika, jakie gwarantuje mu umowa o pracę>> Jednak nowo zatrudniony pracownik w związku z zawarciem kontraktu ma też kilka obowiązków.

Jakie dokumenty dla pracodawcy? Pracownik podczas rekrutacji musi więc złożyć u pracodawcy wymagane dokumenty, w tym kwestionariusz osobowy. Co ważne, starający się o pracę musi w nim podać tylko informacje niezbędne do stwierdzenia, czy kandydat będzie potrzebny w firmie - chodzi przed wszystkim o dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz te związane z doświadczeniem zawodowym. W CV lub innych dokumentach aplikacyjnych kandydat musi więc zazwyczaj podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko swoje i rodziców, datę urodzenia) oraz informacje o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (ukończone szkoły oraz studia, przebyte szkolenia oraz kursy, poprzedni pracodawcy, zajmowane stanowiska oraz obowiązki zawodowe).

Innych danych pracodawca może zażądać od pracownika tylko wtedy, gdy tak stanowią odrębne przepisy. Dokładną listę dokumentów, jakich pracodawca może wymagać od starającego się o pracę znajdziesz tutaj>> Natomiast osoba ubiegająca się stanowisko może z własnej woli przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe czy dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

Świadectwo pracy. Wśród dokumentów, jakie pracownik musi obowiązkowo dostarczyć nowemu pracodawcy, są świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy. Poprzedni pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi dokument maksymalnie 7 dni od czasu zakończenia stosunku pracy. Wystawienie świadectwa pracy nie może być przy tym uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Jakie zmiany zaszły w świadectwie pracy od 2017 roku, dowiesz się tutaj>>

Badania lekarskie. Pracownik powinien też przedstawić pracodawcy orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jeśli dana osoba rozpoczyna pracę w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w poprzedniej firmie, może przedstawić nowemu szefowi aktualne orzeczenie lekarskie od poprzedniego pracodawcy. Oto 5 praw, jakie przysługują pracownikowi rozpoczynającemu zatrudnienie>>

W innym wypadku jeszcze przed rozpoczęciem pracy zatrudniony musi poddać się wstępnym badaniom lekarskim. Badania przeprowadzane są na koszt pracodawcy, pracownik zachowuje też prawo do wynagrodzenia za czas, w którym wykonywał badania. Zobacz, co jeszcze wlicza się do czasu pracy>>

Szkolenie bhp. W czasie pracy i na koszt pracodawcy przeprowadzane jest także szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które musi odbyć pracownik rozpoczynający zatrudnienie. Wstępne szkolenie bhp ma dostarczyć pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów bhp (instruktaż ogólny) oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy (instruktaż stanowiskowy). Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane tylko w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Czego dokładnie dotyczy i ile trwa szkolenie bhp, przeczytasz tutaj>>

Pracownik pozna regulamin. Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy, powinien podpisać potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania (ewentualnie z informacją dotyczącą porządku i organizacji pracy oraz wynagradzania pracowników w firmie). Pracownik musi też pisemnie potwierdzić, że zapoznał się z z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podwładny musi również wyrazić zgodę na na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzić, że zapoznał się z informacją na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn. Pracownik podpisuje także potwierdzenie powierzenia mu określonego mienia. Kiedy pracodawca musi skierować osobę na zleceniu na badania wstępne i szkolenie bhp>>

Ponadto pracownik, który jest rodzicem (matką lub ojcem) lub opiekunem dziecka powinien pisemnie poinformować pracodawcę o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z przywilejów związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.