Pracodawca po śmierci pracownika wystawia świadectwo pracy, wypłaca też rodzinie odprawę pośmiertną.

Śmierć pracownika powoduje wygaśnięcie stosunku pracy (zobacz, jakie są przyczyny wygaśnięcia umowy o pracę>>), a tym samym konieczność rozliczenia należności przysługujących zmarłemu podwładnemu i jego rodzinie.

Świadczenia dla rodziny. Po śmierci pracownika rodzina ma prawo do świadczeń niewypłaconych przed jego śmiercią - chodzi przede wszystkim o wynagrodzenie oraz różnego rodzaju dodatki do wynagrodzenia, zapłatę za nadgodziny i dyżury czy premie i nagrody. Co składa się na wynagrodzenie pracownika, dowiesz się tutaj>>

Rodzina otrzyma od pracodawcy także między innymi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odszkodowania czy zadośćuczynienia pieniężne oraz odprawę emerytalno-rentową, jeśli przysługiwały one zmarłemu pracownikowi. Zobacz, jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2017 roku

W pierwszej kolejności prawo do tych świadczeń po zmarłym pracowniku przypadnie jego małżonkowi (wdowie, wdowcowi). Kolejną grupą osób uprawnionych do dziedziczenia są członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej, czyli głównie dzieci i rodzice. Kto dokładnie ma prawo do renty rodzinnej, dowiesz się tutaj>> W razie braku osób uprawnionych do dziedziczenia świadczenia te przejmuje spadkobierca.

Odprawa pośmiertna. Pracodawca wypłaci rodzinie pracownika odprawę pośmiertną - także wtedy, gdy ta osoba zmarła już po rozwiązaniu stosunku pracy, w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Odprawa przysługuje w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Odprawę dzieli się pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny w równych częściach, a jeśli tylko jedna osoba jest uprawniona do świadczenia, to przysługuje jej odprawa w wysokości połowy kwoty określonej w kodeksie pracy.

Świadectwo pracy. Ponieważ stosunek pracy w przypadku śmierci ulega rozwiązaniu, pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy. O tym, co dokładnie powinno znaleźć się w świadectwie pracy, dowiesz się tutaj>> Na wystawienie świadectwa pracy firma ma 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Każdy członek rodziny lub spadkobierca może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy.

Pracodawca zgłasza sprawę do ZUS. Pracodawca, jako płatnik składek, musi także wyrejestrować osobę, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń w ZUS. Musi więc zgłosić w ZUS wyrejestrowanie zmarłego pracownika z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.