Pracownik, który nie chce już pojawiać się w firmie, może zawrzeć z pracodawcą porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia lub zwolnić się dyscyplinarnie.

Pracownik ma kilka sposobów, aby rozstać się z pracodawcą. Zobacz, jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę>>

Porozumienie z pracodawcą. Okres wypowiedzenia może zostać skrócony już po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę za zgodą pracownika i pracodawcy. W tym wypadku nie stosuje się przepisów ochronnych, jak gdy okresy wypowiedzenia skraca sam pracodawca. Zobacz, kiedy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia>> Skrócony okres wypowiedzenia nie jest przy tym wliczany do stażu pracy ani nie przysługuje za niego odszkodowanie.

Natomiast za porozumieniem można skrócić każdy okres wypowiedzenia - nie tylko trzymiesięczny - a długość wypowiedzenia może być dowolnie skrócona nawet do kilku dni, o ile pracownik rozliczy się z pracodawcą.

Urlop wypoczynkowy. Pracownik musi bowiem wykorzystać wszystkie dni pozostałego urlopu przed całkowitym ustaniem stosunku pracy. Jeśli pracodawca nie zdecyduje się wypłacić podwładnemu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, odchodzący z firmy będzie musiał wykorzystać urlop w naturze. Zobacz, jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2017 roku>>

Urlop bezpłatny i zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Z kolei, jeśli pracodawca nie zgodzi się na skrócenie okresu wypowiedzenia, pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego. Podczas urlopu bezpłatnego ulegają zawieszeniu prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy - przede wszystkim oznacza to, że pracodawca nie musi wypłacać podwładnemu wynagrodzenia i innych świadczeń, podczas gdy ten nie wykonuje wtedy pracy. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>> Urlop bezpłatny w okresie wypowiedzenia nie może być być dłuższy niż okres tego wypowiedzenia.

Pracownik może także starać się także o zwolnienie obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Decyzję o zwolnieniu na cały lub część okresu wypowiedzenia podejmuje pracodawca, jednak po potwierdzeniu jej na piśmie nie ma już prawa żądać powrotu podwładnego do firmy.

Zwolnienie bez wypowiedzenia. W ostateczności pracownik ma prawo także w trybie natychmiastowym porzucić pracę, ale tylko w ściśle określonych prawem sytuacjach. Oto 7 sytuacji, kiedy możesz bezkarnie przestać pracować>> Zatrudniony ma więc prawo złożyć jednostronne oświadczenie woli rozwiązujące umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:

  • otrzymał orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniósł go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
  • pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków.

Przykładowo pracownik może zrezygnować z pracy z dnia na dzień, jeśli zagrożone jest jego zdrowie lub życie, albo gdy pracodawca nie przestrzega przepisów BHP. Jest to także dopuszczalne, jeśli pracodawca nie płaci wynagrodzeń w terminie, nie przestrzega przepisów w sprawie czasu pracy, nie udziela urlopu czy dopuszcza się mobbingu. Dokładnie o przypadkach, kiedy możesz odejść z pracy bez wypowiedzenia przeczytasz tutaj>>>