W czasie okresu wypowiedzenia chory pracownik ma prawo do zasiłku z ZUS lub od pracodawcy. Zatrudniony otrzyma świadczenie pod pewnymi warunkami także już po rozwiązaniu umowy.

Zarówno pracownik, który sam zrezygnował z pracy, jak i osoba zwolniona z firmy (chyba, że jest to dyscyplinarka) w czasie okresu wypowiedzenia zachowuje pełnię praw pracowniczych. Zobacz też: 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce>> A to oznacza, że jeżeli już po otrzymania wypowiedzenia zatrudniony stał się niezdolny do wykonywania swoich obowiązków, nadal zachowuje prawo do świadczeń chorobowych, w tym wynagrodzenia z powodu choroby lub odosobnienia związanego z chorobą zakaźną.

W przypadku trwającego zatrudnienia, wypłaca je pracodawca ze środków własnych, przez 33 w przypadku większości pracowników i 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia pracodawca. Wyjątkowo ZUS wypłaci świadczenie od samego początku, jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Od 34 dnia lub 15 dnia niezdolności do pracy ZUS wypłaca natomiast obowiązkowo zasiłek chorobowy. Ile wynosi zasiłek chorobowy i jak go otrzymać przeczytasz tutaj>>

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku, gdy pracownik zaczął chorować jeszcze podczas trwania umowy, a niezdolność trwa nieprzerwanie bezpośrednio po jej zakończeniu. Początkowo za chorobowe płaci pracodawca i to jemu pracownik dostarcza zwolnienie lekarskie za okres zatrudnienia, czyli do końca wypowiedzenia. Potem świadczenie wypłaca ZUS - do odpowiedniego oddziału musi zostać dostarczone zwolnienie (pracownika) oraz dokumentacja potrzebna do wypłaty zasiłku (pracodawca).

Natomiast niedyspozycja pracownika nie sprawi, że wypowiedzenie umowy zostanie wycofane przez pracodawcę do dnia powrotu pracownika z chorobowego, nie jest też przedłużane o czas choroby - także, jeżeli choroba wypadnie w trakcie wykorzystywania zaległego urlopu wypoczynkowego. Bieg urlopu zostaje w tym wypadku przerwany, a jeżeli zatrudniony nie zdoła go wykorzystać do końca wypowiedzenia, dostanie ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Chorobowe po rozwiązaniu umowy

Co więcej, także po rozwiązaniu umowy pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy.

Świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli niezdolność do pracy powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia lub nie później niż w ciągu 3 miesięcy w razie chorób zakaźnych lub innych, których objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Ponadto choroba musi trwać nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni.

Jakie jeszcze inne świadczenia szef musi wypłacić pracownikowi, dowiesz się tutaj>>