Podatnicy uzyskujący przychody ze stosunku pracy w zeznaniu PIT mogą pomniejszyć je o koszty dojazdu.
Koszty pracownicze są ustalane ryczałtowo w zależności od liczby stosunków pracy, z których osiągnięte zostały przychody, miejsca położenia zakładu pracy względem miejsca zamieszkania oraz czasu trwania stosunku pracy w ciągu roku podatkowego.
– Podatnicy, którzy ustalają ryczałtowe koszty ze stosunku pracy, wcale nie muszą ich faktycznie ponieść – wyjaśnia Jakub Rychlik, doradca podatkowy.

49 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Podobnie jak w przypadku ustalania kosztów uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście (np. umowa o dzieło, zlecenie). Jednak ustawodawca dopuścił możliwość ustalenia wyższych kosztów pracowniczych w przypadku, gdy zostały one faktycznie poniesione. Przy czym – jak podkreśla Jakub Rychlik – podwyższenie zostało ograniczone do kosztów wydatkowanych na dojazd do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, czyli zbiorowymi środkami transportu.

Urzędnicy skarbowi, weryfikując zeznania podatników, mogą poprosić o przedstawienie imiennych biletów, które potwierdzą prawo do wyższych kosztów w PIT

Warunkiem uznania kosztów jest prawidłowe ich udokumentowanie, co zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) może mieć miejsce wyłącznie z imiennymi biletami okresowymi.
– Oznacza to, że fakt poniesienia kosztów dojazdu nie może być potwierdzony innymi dokumentami, takimi jak faktury VAT czy bilety na okaziciela – ostrzega nasz rozmówca.
Istotą ograniczenia dokumentowania kosztów dojazdu jedynie do biletów imiennych jest wyeliminowanie możliwości uznania za koszty takich wydatków, które nie zostały poniesione.
– Przecież samo posiadanie biletu na okaziciela nie oznacza faktycznego poniesienia kosztu – zgadza się Jakub Rychlik.
Choć – jak dodaje – ograniczenie jest zbyt restrykcyjne dla podatników i należałoby je złagodzić. Przede wszystkim podwyższenie kosztów powinno być dopuszczalne na podstawie faktur VAT, jak również pracownicy dojeżdżający do pracy własnymi środkami transportu na zasadzie równego traktowania powinni móc uznać za koszty faktycznie poniesione wydatki na dojazd.