Przedsiębiorca, który wystawia faktury na rzecz małżonka prowadzącego działalność, nie może być traktowany jak osoba wykonująca pracę.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wartości pracy własnej podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Oznacza to, że gdy jeden z małżonków pracuje w firmie drugiego, to wypłacane mu wynagrodzenie nie stanowi w tej firmie kosztu podatkowego.
Co jednak w sytuacji, gdy prowadząca własną działalność żona zapłaci rachunek za usługi wykonane na jej rzecz przez małżonka w ramach prowadzonej przez niego własnej i niezwiązanej z firmą żony działalności gospodarczej.
Przytoczony przepis wyłącza z kosztów wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka oraz małoletnich dzieci. Użyty termin „wartość pracy” należy rozumieć jako wszelkiego rodzaju pracę, niezależnie, czy jest świadczona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło), czy też bez podstawy prawnej (bezumownie). Trzeba tu rozdzielać – dla celów niezaliczania do kosztów podatkowych – składniki wynagrodzenia za wykonywaną pracę od dodatkowych świadczeń ze strony pracodawcy – takich, które nie mają wpływu na wartość pracy własnej (czyli są przez pracodawcę ponoszone niezależnie od tego, jaki jest wkład pracownika, np. ekwiwalent za narzędzia, świadczenia z bhp). Nie ma tu znaczenia, czy pomiędzy małżonkami istnieje wspólność, czy odrębność majątkowa.
W przypadku gdy każdy z małżonków prowadzi odrębną działalność gospodarczą i w jej ramach wykonuje usługi na rzecz firmy współmałżonka, nie stanowi to pracy własnej. Każdy z małżonków jako odrębny przedsiębiorca będzie wykonywał usługi dla firmy drugiego i wystawiał faktury za usługi. Jest to usługa świadczona przez oddzielny podmiot gospodarczy – odrębnego przedsiębiorcę. W takiej sytuacji wartość usługi wykonywanej przez firmę męża na rzecz firmy – przedsiębiorstwa prowadzonego przez żonę (lub odwrotnie) będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów.