Osoba zatrudniona na kontrakcie uzyskuje przychody z działalności wykonywanej osobiście. W zeznaniu rocznym PIT nie uwzględni biletów za dojazdy do pracy.
Pracownik, który ponosi spore wydatki na dojazdy do miejsca pracy, może uwzględnić je w rocznym zeznaniu podatkowym. Przy czym podwyższone koszty pomniejszą przychody, jeśli dotyczą one wydatków na dojazd do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Warunkiem uznania wyższych kosztów w zeznaniu rocznym jest prawidłowe ich udokumentowanie, co zgodnie z art. 22 ust. 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) może mieć miejsce wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do osób posiadających kontrakty menedżerskie.

Poniesienie kosztów dojazdu nie może być potwierdzone innymi dokumentami, takimi jak faktury VAT czy bilety na okaziciela