Dawcy krwi, a także podatnicy, którzy w 2017 roku wsparli organizacje charytatywne mogą obniżyć kwotę podatku wykazywaną w PIT . Nie każda darowizna podlega jednak odliczeniu od podstawy opodatkowania. Warunki korzystania z preferencji określa ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych.

Część kwoty przekazanej m.in. na cele charytatywne tytułem darowizny można odliczyć od dochodu (przychodu) w rozlicznym zeznaniu PIT. Zmniejszenie podstawy opodatkowania o tę kwotę pozwala ostatecznie zaoszczędzić na kwocie odprowadzonego podatku. Skorzystać z tej preferencji mogą podatnicy opodatkowani według skali podatkowej odliczając część darowizny od dochodu, a także ryczałtowcy, poprzez odliczenie jej od przychodu.

Nie zawsze darowizna podlega odliczeniu

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje na rodzaje darowizny, jakie podatnik może odliczyć. Chodzi m.in. o wsparcie organizacji pożytku publicznego, a także podmiotów realizujących cele kultu religijnego czy krwiodawstwa. W tym ostatnim przypadku, odliczeniu podlega ekwiwalent pieniężny za pobraną krew lub jej składniki.

Należy pamiętać, że preferencja dotyczy wyłącznie tej darowizny, której przekazanie jesteśmy w stanie udokumentować. W przypadku darowizny pieniężnej podatnik powinien posiadać dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy. W przypadku darowizny innej niż pieniężna - dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Gdy podatnik oddawał krew lub osocze, powinien posiadać zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Nie można odliczyć darowizny, którą już wcześniej zaliczyliśmy do kosztów uzyskania przychodów lub tej, której równowartość została nam zwrócona w jakiejkolwiek formie.

Ile można zaoszczędzić?

Co do zasady, podatnik może odliczyć od dochodu kwotę darowizny do wysokości 6 proc. Dochodu. Wyjątek stanowi darowizna przekazana na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła. Wówczas podatnik może dokonać odliczenia w pełnej kwocie dokonanej darowizny. Podatnik, który w roku podatkowym przekazał dwie darowizny: jedną na cele kultu religijnego, a drugą na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na cele pożytku publicznego, może odliczyć obie przekazane darowizny, łącznie do wysokości 6 proc. dochodu (przychodu). W przypadku krwiodawców ulga wynosi 130 złotych za litr krwi. Ta ostatnia grupa podatników w rozliczeniu za 2017 rok objęta jest jednak korzystniejszymi przepisami niż w ubiegłych latach.

W rozliczeniu za 2017 rok obowiązują nowe zasady odliczenia ulgi dla krwiodawców. Do tej pory, przedmiot darowizny stanowił bowiem 1 litr krwi lub 3 litry osocza co gwarantowało ulgę w wysokości 130 zł. W tym roku krwiodawcy będą mogli odliczyć tę kwotę niezależne od tego, czy oddali krew czy osocze. Ulga dla krwiodawców wyniesie zatem 130 zł za oddanie 1 l. krwi lub 1 l. osocza.

Jak wspomniano, z preferencji skorzystać mogą podatnicy opodatkowani według skali podatkowej i ryczałtowcy. Darowiznę zatem odlicza się w formularzach PIT-37, PIT-36, PIT-28 a także w załączniku PIT/O.