To już ostatnie chwile na rozliczenie się ze skarbówką. Warto wcześniej wiedzieć, w jaki sposób przesłać formularz i jak zaoszczędzić korzystając z preferencji podatkowych. Termin złożenia deklaracji rocznych mija 30 kwietnia.

To ostatni weekend by rozliczyć się z dochodów osiągniętych w 2017 roku. Podpowiadamy zatem, jak sprawnie przesłać PIT, uniknąć błędów i zaoszczędzić na ulgach.

1. Właściwy formularz

Dla większości podatników obowiązek podatkowy ogranicza się do wypełnienia formularza PIT-37. Deklaracja ta dotyczy tych podatników, którzy w roku podatkowym otrzymali przychody za pośrednictwem płatnika. Chodzi o te zarobki z tytułu wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej. Mowa także o emeryturach i rentach, świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach czy stypendiach. PIT-37 uzupełnią także podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), i przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych. Co ważne, mowa o przychodach opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową (patrz punkt 2).

PIT-36 i PIT-36L złożą podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. PIT-36, niezależnie od liczby źródeł przychodów uzupełniają także podatnicy, którzy uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze lub ze źródeł położonych za granicą. Chodzi także o inne źródła opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Do 30 kwietnia złożyć należy także zeznanie PIT-38 (przychody z tytułu odpłatnego zbycia: o papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających a także udziałów w spółkach). PIT-39 zaś złożą podatnicy, którzy w ubiegłym roku sprzedali nieruchomość.

2. Progi podatkowe, czyli ile odkładamy na rzecz państwa

Warto wiedzieć, jaka część naszych przychodów trafia na rzecz Skarbu Państwa. Podatnicy, którzy otrzymują dochody opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową odprowadzają 18 lub 32 proc. podatku. Pierwszy próg podatkowy tj. 18 proc. dotyczy podatników, których dochody nie przekroczyły kwoty 85 528 złotych. Po przekroczeniu tej sumy, należy odprowadzić podatek w wysokości 32 proc. Warto nadmienić, że stawka 32 proc. nie jest odprowadzana do skarbówki od całości dochodu, lecz jedynie od części, które przekraczają kwotę 85 528 zł.

Dochód do 85 528 zł 18 proc. stawka podatku minus kwota zmniejszająca podatek
Dochód powyżej 85 528 zł 15 395 zł 04 gr + 32 proc. nadwyżki od 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek
3. Kilka sposobów przesłania deklaracji

Coraz mniej popularne staje się przesyłanie deklaracji w okienku nadawczym w Urzędzie Skarbowym lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nie jest jeszcze za późno na tradycyjną formę przesłania deklaracji. Data wpisana na potwierdzeniu nadania jest bowiem dowodem złożenia deklaracji właśnie w tym dniu. Bezpiecznej jest jednak wysłać PIT listem poleconym, a nie zwykłym. Najszybszą opcją jest przesłanie formularza przez internet, a konkretnie korzystając z PFR (pre-filled tax return). Jest to wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Rozwiązanie to polega na tym, że skarbówka częściowo wypełnia deklarację, co często usprawnia obowiązek podatkowy i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów. Równie szybko można uzupełnić i przesłać formularz za pomocą aplikacji e-deklaracje.

4. Na ulgach można sporo zaoszczędzić

Po uzupełnieniu deklaracji o uzyskane dochody/przychody i kwoty odprowadzonych składek warto zwrócić szczególną uwagę na możliwość skorzystania z preferencji. Chodzi o odliczenia od podatku i od dochodu, dzięki którym można sporo zaoszczędzić.

  • Odliczenia od dochodu (przychodu): darowizny, ulga B+R, składki na ZUS, wpłaty na IKZE, wydatki na internet, ulga odsetkowa, ulga rehabilitacyjna.
  • Odliczenia od podatku: ulga prorodzinna, składki zdrowotne

Co uwzględnić w deklaracji by odprowadzić jak najmniejszy podatek? Oto szczegółowy wykaz wszystkich odliczeń od podatku i dochodu (przychodu)>>>

5. Rozliczenie z małżonkiem? Czasem się opłaca

Zasada jest prosta: im większa dysproporcja między zarobkami małżonków, tym bardziej opłaca się wspólne rozliczenie PIT. Podatek oblicza się bowiem w podwójnej wysokości, ale od połowy łącznych dochodów małżonków. Można tym samym uniknąć opodatkowania wyższą, 32 proc. stawką podatku. Ustawodawca wprowadza jednak kilka ograniczeń. Po pierwsze, osoby, które zawarły związek małżeński po 1 stycznia 2017 roku nie będą mogli jeszcze rozliczyć się wspólnie. Po drugie, małżonkowie opodatkowani podatkiem liniowym i ryczałtowcy także nie będą mogli skorzystać z tej możliwości. Co więcej, wspólne rozliczenie nie pozbawia małżonków skorzystania z ulg podatkowych.

6. Potwierdzenie jest kluczowe

Bez względu na formę przesłania deklaracji, warto zadbać o potwierdzenie nadania przesyłki lub przesłania pliku. W przypadku PFR i formularzy składanych przez e-deklaracje potwierdzeniem rozliczenia się ze skarbówką jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru. To dowód poprawnego złożenia zeznania elektronicznego. Co do zasady, numer UPO powinno się przechowywać aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego, wynikającego z danej deklaracji (czyli do 5 lat). Zwykle powiadomienie o nadaniu numeru UPO wyświetla się tuż po elektronicznym przesłaniu deklaracji. Ze względu na proces weryfikacji, numer ten może być udostępniony nawet po kliku godzinach.

7. Przekaż 1 proc. OPP

Dzięki wskazaniu w deklaracji podatkowej danych wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP), naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przekazać 1 proc. podatku wynikającego z rocznego zeznania potrzebującym. W jednym formularzu można wskazać tylko jedną organizację, której chcemy przekazać część podatku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik składa kilka zeznań podatkowych. Wówczas może wskazać jedną organizację w każdym z wniosków.

Wykaz organizacji pożytku publicznego znajduje się tutaj>>>

8. Popełniłeś błąd? Dokonaj korekty

Co do zasady, podatnik ma nawet 5 lat na poprawę błędów w zeznaniu podatkowym. Wystarczy na nowo przesłać formularz zmieniając cel składania deklaracji na „korektę”. Dlaczego nie warto zwlekać z korektą? Może się bowiem okazać, że istnieje konieczność przekazania fiskusowi należnego podatku a wraz z nim odsetek. Inny powód to zwrot podatku. Im szybciej prześlemy korektę, tym szybszej pieniądze trafią na nasze konto (patrz punkt 9)

9. W oczekiwaniu na zwrot podatku

Termin zwrot nadpłaconego podatku to jeden z powodów dla którego nie warto czekać ze złożeniem zeznania i jego ewentualnej korekty. Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie uiszczonego podatku. Co do zasady, fiskus ma 3 miesiące na zwrot od chwili złożenia deklaracji lub jej korekty. Może się okazać, że część podatników otrzyma zwrot podatku nawet po tym terminie tj. 31 lipca. W przypadku korekty zeznania podatkowego, czas jaki przysługuje fiskusowi na zwrot podatku naliczany jest na nowo. Zdarzają się też sytuacje, gdy zwrot podatku wynika właśnie z korekty, której dokonał podatnik lub organ skarbowy.

W jaki sposób skarbówka przekaże kwotę nadpłaty podatnikowi? Powszechną formą zwrotu podatku jest przelew na konto bankowe. Skarbówka może jednak postawić na tradycyjne metody, w przypadku, gdy podatnik nie posiada konta bankowego. Wówczas trzeba liczyć się z kosztami przekazu pocztowego.

10. Ile kosztuje spóźnienie z PIT?

Spóźnienie, czy fałszywe zeznanie może sporo kosztować. Szczególnie po wzroście minimalnego wynagrodzenia do 2100 złotych brutto. Kodeks karny skarbowy rozróżnia kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Z wykroczeniem mamy do czynienia, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie to 2100 złotych brutto, zatem z wykroczeniem skarbowym będziemy mieli do czynienia gdy kwota uszczuplenia finansów publicznych nie przekroczy 10 5000 zł. Sama grzywna może sięgać 4200 złotych. Najsurowsze kary dotyczą przestępstw. Wiąże się z nimi kara nawet 720 stawek dziennych, podczas gdy, minimalna wysokość stawki dziennej to w tym roku 70 zł, zaś maksymalna 28 000 zł.