Choć większość podatników dopiero w kwietniu złoży roczne zeznanie podatkowe, warto już teraz zastanowić się, komu przekazać 1 proc. podatku. Na wskazanie beneficjenta podatnicy mają czas do 30 kwietnia.

Dzięki wskazaniu w deklaracji podatkowej danych wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP), naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przekazać 1 proc. podatku wynikającego z rocznego zeznania potrzebującym.

Wyboru OPP dokonuje się spośród podmiotów wskazanych w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku. Jakie organizacje mogą trafić na listę beneficjentów? Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacją pożytku publicznego jest podmiot, który spełnia odgórnie określone wymogi. Jednym z nim jest charakter działalności. Zgodnie z art. 3 aktu, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe. Są to podmioty działające m.in. na rzecz pomocy społecznej, integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywności charytatywnej czy podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości.

Jak przekazać 1 proc. podatku wybranej organizacji?

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, przekazuje na rzecz jednej OPP wybranej przez podatnika z wykazu, kwotę nieprzekraczającą 1 proc. podatku należnego. Ten wyliczany jest zarówno na podstawie zeznania podatkowego, jak i jego korekty. Aby pieniądze trafiły na konto beneficjenta, warto trzymać się terminów przewidzianych na złożenie korekty deklaracji. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj (składałeś korektę PIT? 1 procent podatku nie zawsze trafi do wybranej organizacji). Należy bowiem pamiętać, że korektę deklaracji należy złożyć najpóźniej na miesiąc od upływu terminu złożenia właściwego zeznania.

Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w jego korekcie jednej OPP poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz kwoty do przekazania na rzecz tej OPP, w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego.

Taki wniosek stanowi integralną część zeznania, w którym opodatkowanie następuje według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), 19 proc. stawki podatku (PIT-36L, PIT-38, PIT-39) i ryczałtu (PIT-28). W sytuacji, gdy podatnik otrzymuje roczne obliczenie podatku od organu rentowego może równoległe złożyć w urzędzie oświadczenie PIT-OP. Taki wniosek uzupełnia się o sam numer KRS, gdyż złożenie tego druku oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1 proc. podatku należnego.

W jednym wniosku można wskazać tylko jedną organizację, której chcemy przekazać część podatku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik składa kilka zeznań podatkowych. Wówczas może wskazać jedną organizację w każdym z wniosków.

Kiedy pieniądze trafią na konto beneficjenta?

30 kwietnia mija termin składania deklaracji podatkowych. Organ podatkowy przekaże wykazany w nich 1 proc. podatku na rzecz danej organizacji w terminie od maja do lipca następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Kwota, która trafia na konto OPP zostaje pomniejszona o koszty przelewu bankowego. Podatnik może też wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1 proc. podatku. Jest to tzw. cel szczegółowy. Pozycja przeznaczona do jego wpisania znajduje się w bloku „Informacje uzupełniające” tuż po „Wniosku o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.

Kiedy skarbówka nie przekaże 1 proc. na konto wybranej organizacji? Stanie się tak w przypadku, gdy organizacja nie podała rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 proc. podatku lub podała go nieprawidłowo. Środki nie trafią także na konto organizacji wykreślonej z listy OPP.

Ze statystyk Ministerstwa Finansów wynika, że w rozliczeniu za 2016 rok aż 13,6 mln podatników wskazało organizację, której przekazany został 1 proc. podatku. Łącznie na konto fundacji lub stowarzyszeń trafiło 660,2 mln zł. Każdy z podatników przekazał na rzecz OPP średnio 49 złotych stanowiących 1 proc. podatku. Podatnicy najliczniej wspierali fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych czy walki z nowotworami. Na liście najchętniej wspieranych znalazły się podmioty działające na rzecz opieki nad zwierzętami czy ochrony środowiska.