Podatnicy mają czas do końca kwietnia na rozliczenie się ze skarbówką. Większość z nich będzie musiała wypełnić formularz PIT-37. Należy w nim uwzględnić wszystkie koszty wykazane w otrzymanej od płatnika deklaracji PIT-11.

W rozliczeniu za 2016 rok największy udział miały formularze PIT-37. Te stanowiły 68 proc. wszystkich druków, które trafiły do skarbówki. Nie ulega zatem wątpliwości fakt, że jest to najbardziej popularny formularz podatkowy. Dotyczy bowiem wszystkich podatników, którzy za pośrednictwem płatnika osiągnęli przychody opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową. Ta zgodnie z poniższą tabelą wyróżnia dwie stawki podatku: 18 i 32 proc. Pierwszy próg podatkowy tj. 18 proc. dotyczy podatników, których dochody nie przekroczyły kwoty 85 528 złotych. Po przekroczeniu tej sumy, należy odprowadzić podatek w wysokości 32 proc. Warto nadmienić, stawka 32 proc. nie jest odprowadzana do skarbówki od całości dochodu, lecz jedynie od części, które przekraczają kwotę 85 528 zł. Progi podatkowe w PIT za 2017 rok. Sprawdź>>>

Dochód do 85 528 zł 18 proc. stawka podatku minus kwota zmniejszająca podatek
Dochód powyżej 85 528 zł 15 395 zł 04 gr + 32 proc. nadwyżki od 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

PIT 37 dotyczy więc wynagrodzeń, przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, emerytur, rent, a także z działalności wykonywanej osobiście (umowa zlecenia, kontrakt menedżerski itd.). W tym formularzu ująć należy także przychody z umów autorskich czy świadczenia z Funduszu Pracy. PIT-37 dotyczy podatników, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie byli obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci.

Formularz PIT - 37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska.

Jak przesłać PIT-37?

Możliwości jest kilka. Jednym ze sposobów jest pobranie aplikacji e-deklaracje dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów. Po wpisaniu swojego imienia i nazwiska podatnik zostaje przekierowany do listy dostępnych formularzy. Zanim podatnik zacznie wypełniać PIT-37, powinien przygotować formularz PIT-11, który dostał od pracodawcy. Druk ten zawiera informacje o dochodach, jakie podatnik uzyskał w 2017 roku. Te będą potrzebne, by wypełnić PIT-37.

Część A: W tym miejscu należy podać nazwę właściwego dla podatnika urzędu skarbowego oraz oznaczyć cel: złożenie deklaracji lub korekta. Część B należy uzupełnić o dane identyfikacyjne podatnika, a także małżonka – w przypadku wspólnego rozliczenia.

W częściach: C.1. i C.2. należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty zaliczek pobranych przez płatników. Część C.2. należy wy pełnić wyłącznie w sytuacji łącznego opodatkowania dochodów małżonków. Wypełnić należy tylko te wiersze, które dotyczą źródeł, z których zostały osiągnięte przychody (dochody) lub poniesione straty. W tym miejscu należy wykorzystać m.in. te dane, które płatnik zawarł w druku PIT-11.

W zależności od źródła przychodów podatnik uzupełnić następujące pola: przychód, koszty uzyskania przychodu i zaliczkę pobraną przez płatnika. Suma wskazanych kwot w pozycji 6 wyliczana jest automatycznie. Analogicznie w przypadku wspólnego rozliczenia wykazuje się dochody małżonka.

Część D dotyczy odliczeń od dochodu. Pola 99 i 100 wypełniają podatnicy dokonujący odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W komórkach 101 i 102 należy wskazać kwotę składek zapłaconych do zagranicznych systemów na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Kolejną część czyli obliczenie podatku również należy uzupełnić w oparciu o PIT-11 w zależności od wyboru formy opodatkowania. Część F wypełniają podatnicy korzystający z odliczeń od podatku. Wówczas odliczyć można pobrane w roku podatkowym składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wykorzystujemy dane z formularza PIT-11. Część H dotyczy zwrotu z tytułu ulgi na dziecko. Jeśli nasze odliczenie jest wyższe niż kwota podatku do zapłacenia, wówczas taki zwrot jest prawem podatnika. Część I wypełniają podatnicy uzyskujący przychód z tytułu operacji związanych z papierami wartościowymi. Z kolei część J dotyczy 1 proc. przekazywanego na cele organizacji pożytku publicznego (OPP). Dowiedz się komu można przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku>>

Jeśli podatnik składa wraz z deklaracją załączniki, w polach 142-145 musi wpisać „1”. Załączniki są automatycznie dołączane do zeznania, po wpisaniu liczby załączników do odpowiednich pól. Gdy nie dołącza się załączników pole musi być puste (nie wpisuje się zera).

Na końcu deklaracji podatnik musi się podpisać. Jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem, druga osoba również powinna złożyć swój podpis. Punkt 151 należy natomiast wypełnić w sytuacji, gdy ktoś inny składa PIT w naszym imieniu. Co z podpisem w przypadku e-deklaracji? Wówczas korzysta się z podpisu elektronicznego, lub – jeśli podatnik go nie posiada- danych autoryzacyjnych tj. kwota dochodu uzyskanego w 2016 roku.

Warto przed przesłaniem formularza sprawdzić jego poprawność. Możemy to uczynić klikając przycisk „Sprawdź poprawność” znajdujący się w prawym, górnym rogu każdej ze stron formularza. W przypadku wykrycia błędu, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat – oznacza to, że należy dokonać korekty danych. W przypadku poprawnego wypełnienia pól, wyświetlony zostanie komunikat „Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Formularz gotowy do wysłania”. Sprawdzanie poprawności dokonywane jest również automatycznie przy wysyłaniu wypełnionego dokumentu.

Alternatywa dla samodzielnego wypełniania PIT-ów

Od tego roku pracodawca nie może już przesłać skarbówce wypełnionego na wniosek podatnika formularza, w którym rozlicza swojego pracownika. Formularz PIT-40 już nie obowiązuje. Alternatywą dla podatników może być złożenie w urzędzie PIT-WZ. Jest to wniosek o wypełnienie deklaracji przez urzędników w imieniu podatnika. Po otrzymaniu takiego wniosku, urzędnicy wykorzystując dane od pracodawców lub organów rentowych a także informacje wskazane w druku PIT-WZ, przygotowują zeznanie podatkowe. Wypełnienie deklaracji za podatnika zajmie fiskusowi nie dłużej niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku o sporządzenie PIT. Podatnik zostanie poinformowany o sporządzeniu deklaracji drogą mailową. Wówczas będzie mógł zaakceptować lub odrzucić sporządzone zeznanie. Akceptacja deklaracji oznacza złożenie jej fiskusowi a odrzucenie jej wiąże się z koniecznością samodzielnego rozliczenia się z fiskusem. Przesłanie wniosku PIT-WZ nie pozbawia podatnika prawa do ulg podatkowych. Czasu jest jednak nie wiele. PIT-WZ należy przesłać do 15 kwietnia.