We wtorek 30 sierpnia zaczynają obowiązywać niektóre przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Czy tzw. ustawa Kamilka faktycznie wzmacnia ochronę dzieci przed przemocą?

Tzw. ustawa Kamilka, czyli przepisy nowelizujące Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne ustawy zostały złożone w Sejmie 12 maja, czyli kilka dni po śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Niestety, projekt długo leżał w tzw. sejmowej zamrażarce, bo numer druku został mu przydzielony dopiero 1 czerwca, czyli trzy tygodnie później. "Niestety", bo stworzony przez prawników i innych ekspertów projekt został uznany za bardzo potrzebny i zyskał poparcie wielu instytucji oraz organizacji pozarządowych. W końcu, w lipcu został przyjęty przez Sejm, a na początku sierpnia podpisany przez prezydenta. Tzw. ustawa Kamilka ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, ale już dziś, 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, zaczyna obowiązywać część nowych przepisów. Co zmienia ta nowelizacja?

W jaki sposób tzw. ustawa Kamilka ma wzmacniać ochronę dzieci przed przemocą?

Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja, warto wymienić:

  • Opracowanie i wdrożenie jasnych ścieżek postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia przemocy wobec dziecka – niezależnie czy przemocy domowej, rówieśniczej czy ze strony personelu.
  • Zobowiązanie sędziów do szkoleń w sprawach dzieci.
  • Wprowadzenie, we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi, standardów ochrony małoletnich, obejmujących weryfikację personelu za przestępstwa seksualne i związane z przemocą na szkodę dzieci oraz opracowanie i przestrzeganie kodeksu bezpiecznych relacji personel-dziecko.
  • Określenie wzoru kwestionariusza, który będzie wykorzystany przez pracowników socjalnych, policjantów i pracowników ochrony zdrowia, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.
  • Wprowadzenie przepisów dotyczących wysłuchania dziecka, które może odbyć się tylko za jego zgodą i tylko raz w toku postępowania (chyba że pojawią się nowe okoliczności).
  • Powołanie przez ministra sprawiedliwości zespołu ekspertów, którzy przez okres czterech lat będą odpowiedzialni za analizy przypadków krzywdzenia dzieci (celem analiz ma być poprawa ochrony dzieci poprzez uczenie się o tym, co wymaga zmiany i dochodzenie do tego, jak te zmiany można osiągnąć).
  • Uszczelnienie systemu kontroli nad instytucjami zobowiązanymi do wdrożenia standardów ochrony osób małoletnich.