Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca. Jego działalność polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:
● nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
● nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
● najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;
● innych niż określone w pkt 1–3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.Taką definicję zaproponował w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami resort infrastruktury i budownictwa. Od początku 2014 r., kiedy zderegulowano zarówno zawód pośrednika, jak i zarządcy nieruchomościami, z przepisów zniknęła bowiem większość zapisów dotyczących tych profesji. „W konsekwencji w praktyce wykonywania działalności zawodowej pojawiły się wątpliwości interpretacyjne zgłaszane zarówno ze strony pośredników i zarządców, jak i klientów tych podmiotów. Zaistniała zatem potrzeba skatalogowania wykonywanych czynności, co pozwoli zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację podmiotom zawierającym umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami” – podkreśla ministerstwo.
Na wprowadzeniu definicji jednak nie poprzestaje. Projekt wskazuje, by – tak jak obecnie – zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określała umowa, która pod rygorem nieważności wymagać będzie nadal formy pisemnej. Co jednak nowe – zawrzeć ją będzie można również w postaci elektronicznej.
W umowie pośrednictwa obowiązkowo mają również widnieć informacje o umowie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pośrednika (do jej posiadania już dziś obligują przepisy), w tym w szczególności: jej numer, nazwa ubezpieczyciela, okres obowiązywania. Brak tych danych ma skutkować nieważnością kontraktu. Jak wyjaśnia resort, wprowadzenie powyższego obowiązku zapewni konsumentowi możliwość dochodzenia roszczeń w razie zaistnienia szkody wyrządzonej działaniem przedsiębiorcy.

Polecany produkt: Pakiet Rachunkowość 2016 + Zamknęcie roku 2015 >>>

Etap legislacyjny
Projekt ustawy w konsultacjach