Dokument, którego pełna nazwa brzmi: świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zawiera zbiór danych i wskaźników energetycznych dotyczących budynku lub jego części, które opisują całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (art. 2 pkt 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Dz. U. z 2014 poz. 1200 – dalej ustawa).

Zawiera on następujące informacje:
• dane identyfikacyjne budynku lub jego części,
• charakterystykę energetyczną budynku lub jego części,
• zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części.


Posiadanie certyfikatu jest niezbędne podczas zbywania oraz wynajmowania mieszkania. Wydane świadectwo można wykorzystywać przez 10 lat od sporządzenia, chyba że w międzyczasie wprowadzono zmiany do charakterystyki energetycznej budynku.

Warto wiedzieć, że wydawać go mogą tylko uprawnione do tego osoby wskazane w ustawie. Dlatego warto dokładnie sprawdzić osobę, której płacimy za jego przygotowanie. Zgodnie z art. 16 ustawy kompetencje do przygotowania dokumentu mają osoby:
• posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
• nieskazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
• posiadające odpowiednie wyższe wykształcenie
• posiadające uprawnienia budowlane.Reklama

Ustawodawca zastrzegł, że świadectwo nie może być sporządzone przez osobę, która jest zarządcą lub właścicielem budynku lub gdy przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego dotyczy. Zachwiałoby to obiektywność specjalisty.

Dokument sporządzany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem metodyki przygotowanej przez Ministerstwa właściwego do spraw budownictwa. Zamawiający otrzymuje wersję papierową opatrzoną podpisem i numerem ewidencyjnym.