Pierwszy raz w życiu zamierzam wynająć mieszkanie obcym ludziom. Znajomi namawiają mnie, abym skorzystała z umowy o najem okazjonalny. Na czym polega różnica między najmem okazjonalnym a normalnym – pyta pani Aleksandra.
Dla wynajmujących najbezpieczniejsza jest umowa najmu okazjonalnego, natomiast dla najemców – umowa zwykła, w przypadku której korzystają z zabezpieczeń przewidzianych w ustawie o ochronie praw lokatorów. Najem okazjonalny gwarantuje właścicielowi mieszkania skuteczniejszą ochronę jego własności. Ale z tej formy mogą skorzystać wyłącznie osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i tylko wtedy, gdy najem służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
Podstawowa różnica między najmem okazjonalnym a zwykłym polega na tym, że przy okazjonalnym niezbędna jest wizyta u notariusza, a umowa musi zawierać trzy najważniejsze elementy chroniące właściciela:
- oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia oraz wydania używanego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego;
- wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać w przypadku dokonania egzekucji i opróżnienia lokalu (w umowie, w załączniku albo oświadczeniu notarialnym);
- oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym najemca miałby zamieszkać, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie.
Umowa najmu okazjonalnego pod rygorem nieważności musi być zawarta na piśmie i w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu zarejestrowana w urzędzie skarbowym. Jej treść powinna spełniać warunki każdej innej umowy najmu, a więc określać wszystkie istotne postanowienia. Oprócz stron umowy i przedmiotu najmu, powinna zawierać termin regulowania czynszu, sposób uiszczania opłat eksploatacyjnych, a także określać warunki podwyżki czynszu, powody i okres wypowiedzenia umowy. Musi też być określony okres, na jaki jest zawarta, ale nie dłuższy niż 10 lat (można ją ponownie przedłużyć).
Zatem dzięki umowie o najem okazjonalny łatwiej i szybciej pozbyć się uciążliwego lokatora, który dobrowolnie nie chce się wyprowadzić, ale zwiększa formalności i wymaga opłaty notarialnej. Może także, z powodu warunków chroniących właściciela, odstraszać potencjalnych najemców.
Każdy kij ma dwa końce: najem okazjonalny może odstraszać przyszłego lokatora
Podstawa prawna
Art. 19 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 150).