Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkania to 25 m kw., a szerokość stanowiska postojowego dla samochodu osobowego to 2,5 metra. 1 stycznia wchodzą zmiany w projektowaniu budynków.

Nowela rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie została przygotowana przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.

- Nowelizacja ustala minimalną powierzchnię użytkową, jaką musi mieć mieszkanie, na poziomie 25 m kw. - poinformował rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Szymon Huptyś.

Jednocześnie zrezygnowano ze sztywnych przepisów określających minimalne wymiary lub powierzchnie poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład lokalu mieszkalnego. "Celem tych zmian jest wprowadzenie większej swobody projektowania i aranżacji mieszkań, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego standardu ich użytkowania" - dodał Huptyś. Zaznaczył, że "zmieniono również anachroniczne przepisy determinujące wyposażenie kuchni, konieczność zapewnienia miejsca na pralkę automatyczną w łazience oraz brak możliwości zaprojektowania aneksu kuchennego połączonego z pokojem w mieszkaniu jednopokojowym".

W noweli określono, że "budynek zlokalizowany na granicy działki może przylegać do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce, jeżeli jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (§ 12 ust. 3)" - poinformował rzecznik ministerstwa infrastruktury i budownictwa Szymon Huptyś.

"Budowa nowego budynku, przylegającego do ślepej ściany stojącej na granicy działki, jest jednym z głównych sposobów intensyfikacji zabudowy. Budowa taka od 1 stycznia 2018 r. jest dozwolona z mocy prawa i dotyczy każdego rodzaju zabudowy, a nie jedynie zabudowy jednorodzinnej, jak to miało miejsce dotychczas" - sprecyzował rzecznik.

Jak podkreślił MIB, "dla ułatwienia przeprowadzania inwestycji polegającej na realizacji m.in. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wprowadzono zmiany, umożliwiające, przy spełnieniu określonych warunków, sytuowanie budynków w odległości: 4 m od granicy lasu w przypadku, gdy granica lasu będzie usytuowana na sąsiedniej działce; bezpośrednio przy granicy lasu – gdy granica lasu znajduje się na działce, na której będzie realizowana inwestycja".

Dotychczasowe przepisy dotyczące sytuowania takich budynków obligowały do zachowania odległości co najmniej 12 metrów od granicy z lasem. "Dzięki nowym regulacjom będzie istniała możliwość uzyskania pozwolenia na budowę np. budynku sytuowanego w granicy lasu bez konieczności uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych" - dodał rzecznik ministerstwa infrastruktury.

W nowelizacji po raz pierwszy wprowadzono zapis jednoznacznie regulujący minimalne odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe - od granicy działki oraz okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Określono także minimalne wymiary tych stanowisk.

"W rozporządzaniu zwiększono również szerokość stanowiska postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m. Ponadto ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne, określono wymaganą odległość krawędzi stanowiska od słupa i ściany w garażu. Dotychczas odległość ta była mierzona od boku samochodu. Zmiany przepisów dotyczące stanowisk postojowych w garażu wchodzą w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia (9 grudnia 2018 r.)" - sprecyzował Huptyś.

Dodatkowo, mając na względzie charakter zabudowy jednorodzinnej, dopuszczono w określonych przypadkach sytuowanie niezadaszonych parkingów, składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, bez zachowania minimalnych odległości od okien budynku czy granicy działki. "Z obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zwolniono również stanowiska postojowe, z których korzystają wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami" - dodał rzecznik.

Wprowadzono obowiązek zapewnienia pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci. Muszą one znaleźć się w nowych budynkach zbudowanych dla gastronomii, handlu lub usług, a także na stacjach paliw. "To element prorodzinnej polityki rządu" - dodał Huptyś.