W 2025 r. opłata abonamentowa za każdy miesiąc używania radia będzie wynosić 8,70 zł, a telewizora – 27,30 zł. Przewidziane zostały również zniżki. Przykładowo, uiszczenie opłaty z góry za cały rok kalendarzowy uprawnia do skorzystania z 10-proc. zniżki.

Za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych pobierane są opłaty abonamentowe.

Domniemywa się, że osoba, która posiada taki odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa go. Tak wynika z ustawy o opłatach abonamentowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1689). Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie, opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.

Abonament RTV. Można skorzystać ze zniżek

Na podstawie wyżej wymienionej ustawy wydane zostało rozporządzenieKrajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2025 r. (Dz.U. z 20 maja 2024 r. poz. 756). Rozporządzenie to wchodzi w życie 4 czerwca 2024 r.

Zgodnie z regulacjami rozporządzenia, opłata abonamentowa za każdy miesiąc używania radia będzie wynosić 8,70 zł, a telewizora albo radia i telewizora – 27,30 zł.

Przewidziano również zniżki za uiszczenie opłat z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Wyrażone w procentach zniżki są takie same w przypadku opłat za używanie radia, jak również telewizora albo radia i telewizora. I tak uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry uprawnia do skorzystania z 3-proc. zniżki, za trzy miesiące z góry – z 4-proc. zniżki, za sześć miesięcy z góry – z 5-proc. zniżki, za rok kalendarzowy z góry – z 10-proc. zniżki

Oznacza to, że wysokość opłat abonamentowych, po uwzględnieniu zniżek wynosi:

  • za używanie odbiornika radiofonicznego: 16,90 zł za dwa miesiące, 25,10 zł za trzy miesiące, 49,60 zł za sześć miesięcy, 94,00 zł za rok kalendarzowy;
  • za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego: 53,00 zł za dwa miesiące, 78,70 zł za trzy miesiące, 155,70 zł za sześć miesięcy, 294,90 zł za rok kalendarzowy.

RozporządzenieKrajowej Rady Radiofonii i Telewizji przewiduje, że opłaty wnoszone na poczet 2025 r. mogą być przyjmowane w 2024 r. według stawek obowiązujących od 1 stycznia przyszłego roku.

Abonament RTV. Zwolnienia przewidziane w przepisach ustawy

Należy podkreślić, że w ustawie o opłatach abonamentowych przewidziano zwolnienia. Zgodnie z ustawowymi przepisami, zwalnia się od opłat abonamentowych:

  • osoby, co do których orzeczono o: zaliczeniu do I grupy inwalidów; lub całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; lub znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; lub trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • osoby, które ukończyły 75 lat;
  • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
  • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
  • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
  • osoby: które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej; spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych; bezrobotne, o których mowa ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych;
  • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  • osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.