Rentę szkoleniową otrzyma osoba niezdolna do pracy, która jednak dzięki przekwalifikowaniu ma szanse znaleźć nowe zatrudnienie.

Świadczenie przysługuje tylko osobie spełniającej warunki do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Komu przysługuje i ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy, dowiesz się tutaj>> Ponadto niezbędne jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

Osoba uprawniona do renty socjalnej lub renty inwalidy wojskowego albo wojennego nie może starać się o rentę szkoleniową.

Jeśli dana osoba spełnia wymagane warunki, ZUS może przyznać jej rentę szkoleniową na 6 miesięcy (od dnia spełnienia warunków do nabycia renty, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek). Podstawowy okres, na który zostało przyznane świadczenie, może ulec wydłużeniu aż o 30 miesięcy. W sumie więc niezdolna do pracy osoba ma 36 miesięcy, aby zdobyć zdobyć nowe kwalifikacje, które umożliwią jej podjęcie zatrudnienia.

Jednak okres pobierania renty szkoleniowej może zostać skrócony - także w przypadku 6 miesięcy - jeśli starosta zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania zawodowego uprawnionego do świadczenia do innego zawodu lub o fakcie, że osoba zainteresowana się przekwalifikowaniu nie poddaje.

Ponadto renta szkoleniowa nie przysługuje, jeśli ubiegający się o świadczenie osiąga przychody ze służby lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym. A to oznacza, że w przypadku pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wypłata renty zostanie wstrzymana.

Jaka jest wysokość renty szkoleniowej? Podstawowa renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy jej wymiaru, nie może być jednak niższa od renty dla osoby częściowo niezdolnej do pracy, która od 1 marca 2016 roku wynosi 676,75 zł.

Natomiast w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy jest to już 100 proc. podstawy wymiaru.