Pracownik otrzyma zasiłek chorobowy, jeśli stał się niezdolny do pracy jeszcze przed zwolnieniem z firmy.

Pracownik, który stracił zatrudnienie, może liczyć na kilka rodzajów świadczeń pieniężnych, w tym odprawę pieniężną czy niektóre zasiłki. Na jakie dokładnie świadczenia możesz liczyć po zwolnieniu z pracy, dowiesz się tutaj>>

Do świadczeń przysługujących pracownikowi już po rozwiązaniu umowy o pracę należy zasiłek chorobowy, który można otrzymać jednak tylko wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, czyli ustania zatrudnienia. Choroba musi przy tym trwać co najmniej 30 dni bez przerwy. Przy chorobie zakaźnej, kiedy okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, termin wydłuża się do 3 miesięcy od momentu ustania ubezpieczenia.

Natomiast w przypadku, gdy pracownik zachorował jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy i stan ten trwa nieprzerwanie po ustaniu ubezpieczenia, to do dnia rozwiązania umowy zasiłek chorobowy (albo wynagrodzenia za czas choroby) wypłaca pracodawca, po czym wypłatę świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Co ważne, jeśli zasiłek jest wypłacany już po ustaniu zatrudnienia, podstawa ta nie może być wyższa od kwoty 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych (w I kwartale 2016 r. jest to 4181,49 zł).

Kto zasiłku nie otrzyma

Zasiłku nie otrzyma jednak osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy czy otrzymuje świadczenia przedemerytalne lub zasiłek dla bezrobotnych.

Do świadczenia nie ma także prawa osoba, która która nie nabyła prawa do zasiłku chorobowego w trakcie ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu - w przypadku pracowników wynosi on 30 dni - jak również osoba, u której ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.

Wreszcie zasiek nie przysługuje, jeśli po ustaniu ubezpieczenia dana osoba podjęła lub jest kontynuuje działalność zarobkową stanowiąca tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniająca prawo do świadczeń za okres choroby - chodzi między innymi o działalność gospodarczą czy niektóre stypendia.