Mama 4 plus to świadczenie rodzicielskie, które jest udzielane przede wszystkim rodzicom, którzy zdecydowali się nie podejmować lub przerwać pracę zarobkową w celu wychowania co najmniej czwórki dzieci. To wsparcie nie dotyczy wyłącznie płci żeńskiej, przysługuje również mężczyznom. Ile można dostać i jakie warunki trzeba spełnić?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca kwotę 1780,96 zł brutto jako świadczenie, które przysługuje nie tylko kobietom, lecz także mężczyznom. Niestety, liczba mężczyzn nieświadomych swojego prawa do tego rodzaju wsparcia finansowego jest bardzo wysoka.

Mama 4 plus. Czym jest?

Uzupełniające Świadczenie Rodzicielskie, popularnie znane jako "Mama 4 plus", zostało wprowadzone w 2019 roku. Miało na celu zapewnienie odpowiednich środków osobom, które zdecydowały się opuścić rynek pracy lub nigdy na niego nie wchodziły, by skoncentrować się na opiece nad potomstwem. Pomimo powszechnej nazwy, uprawnienia do otrzymania tego wsparcia nie są ograniczone wyłącznie do matek.

Kto może się starać o to świadczenie?

Do uzyskania Uzupełniającego Świadczenia Rodzicielskiego kwalifikują się osoby pozbawione dochodu wystarczającego do zapewnienia podstawowych środków do życia. Warunki te obejmują:

  • Matkę, która ukończyła 60 lat lub więcej i jest matką co najmniej czworga dzieci, których urodzenie i wychowanie lub jedynie wychowanie zajęło jej czas.
  • Ojca, który ukończył 65 lat lub więcej i wychował co najmniej czworo dzieci. Warunek ten spełniony jest także w przypadku, gdy matka zmarła, opuściła dzieci lub przez długi czas nie zajmowała się ich wychowaniem.

Warunki dotyczące urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci odnoszą się do dzieci biologicznych, przybranych, przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyłączeniem rodziny zastępczej zawodowej.

Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest zamieszkiwanie w Polsce i posiadanie tu głównego miejsca zainteresowań życiowych przez co najmniej 10 lat (po osiągnięciu 16. roku życia), oraz spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • posiadanie polskiego obywatelstwa,
  • posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i prawo pobytu lub stałego pobytu w Polsce, posiadanie legalnego pobytu w Polsce (w przypadku cudzoziemców).

Uzupełniające Świadczenie Rodzicielskie. Jaki wniosek trzeba złożyć?

Aby móc otrzymać świadczenie "Mama 4 plus", konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z deklaracją dotyczącą sytuacji rodziny, stanu majątkowego i materialnego, oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających uprawnienie do jego otrzymania. Wnioski należy składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Krajowej Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Mama 4 plus. Jaka kwota świadczenia?

Jeśli osoba nie otrzymuje emerytury ani renty, Uzupełniające Świadczenie Rodzicielskie przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2024 roku wynosi ona 1780,96 zł i jest corocznie waloryzowana.

Natomiast, jeśli taka osoba pobiera emeryturę lub rentę o niższej kwocie niż najniższa emerytura, to Uzupełniające Świadczenie Rodzicielskie będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. To oznacza, że kwota Uzupełniającego Świadczenia Rodzicielskiego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a kwotą, którą osoba otrzymuje jako emeryturę lub rentę. Warto zaznaczyć, że Uzupełniające Świadczenie Rodzicielskie podlega corocznej waloryzacji.