Emerytowani górnicy, renciści oraz osoby pobierające renty rodzinne po zmarłych pracownikach kopalni nie będą mieć możliwości wyboru między ekwiwalentem pieniężnym a pobieraniem bezpłatnego węgla w naturze. Taką możliwość znosi projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej do finansowania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i rent wyrównawczych.

Dokument ten stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15 ustawy z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 410 ze zm.). Konieczność wydania nowego rozporządzenia na podstawie wskazanego przepisu wynika z tego, że obecnie obowiązujące rozporządzenie z 27 czerwca 2008 r. określające zasady wypłaty ekwiwalentu traci moc 30 czerwca tego roku.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany zasad wypłaty ekwiwalentu po tym terminie. Na tej podstawie uprawnieni będą otrzymywać z ZUS tylko ekwiwalent pieniężny. Będzie on wypłacany razem z rentą lub emeryturą. W przypadku przyznania świadczenia po raz pierwszy, wypłata ta obejmie okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstało prawo do świadczenia. W przypadku przyznania renty rodzinnej po emerycie lub renciście taka forma wsparcia będzie przysługiwać dopiero po okresie, za który zmarły otrzymał wypłatę. Wstrzymanie wypłaty świadczenia (renty lub emerytury) przez ZUS nie spowoduje zawieszenia ekwiwalentu za węgiel. W takim przypadku środki te będą przekazywane zainteresowanemu kwartalnie. Jeżeli zawieszaniu będzie podlegać część renty rodzinnej przyznanej więcej niż jednej osobie, pozostała część równoważnika za węgiel jest wypłacana pozostałym osobom wraz z należnym im świadczeniem.
Projekt rozporządzenia określa także, że ZUS otrzymujący na ten cel środki z dotacji budżetowej, będzie się rozliczał z ich wykorzystania co miesiąc.
Autorzy projektu wskazują, że nowe zasady wypłaty wsparcia są elementem całego procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji