Od 1 marca wzrosną nie tylko emerytury i renty. Zwaloryzowane zostały także dodatki do tych świadczeń. Ile wynosi wskaźnik waloryzacji w 2024 r.? Które dodatki będą wyższe? Czy trzeba składać wniosek o waloryzację dodatków do świadczeń?

Co to jest wskaźnik waloryzacji?

Przepisy wskazują, że wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Warto nadmienić, że zwiększenie o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji, w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. Jeżeli nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Społecznego to, zgodnie z procedurą wynikającą z art. 89 Ustawy o emeryturach i rentach, Rada Ministrów określa w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny.

Komunikat MRPiPS: Wskaźnik waloryzacji na rok 2024

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wydała 12lutego 2024 r. komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na rok bieżący. Czytamy w nim, że "na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. wynosi 112,12 proc.". Oznacza to, że od 1 marca 2024 r. o wskaźnik 112,12 zwaloryzowane zostaną stawki nie tylko emerytur i rent, ale i dodatków do tych świadczeń.

Jakie będą kwoty zwaloryzowanych dodatków do emerytur i rent?

Zwaloryzowane kwoty dodatków do emerytur i rent będą od 1 marca 2024 r. wynosić:

  • dodatek kombatancki – 330,07 zł,
  • dodatek za tajne nauczanie – 330,07 zł,
  • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 16,55 zł do 330,07 zł,
  • świadczenie pieniężne przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych – 330,07 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny – 330,07 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 495,11 zł,
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 620,36 zł,
  • dodatek kompensacyjny – 49,51 zł,
  • dodatek do renty inwalidy wojennego – 1263,73 zł,
  • ryczałt energetyczny – 299,82 zł.

Czy trzeba składać wniosek o waloryzację dodatków do świadczeń?

Emerytury, a także renty i dodatki do tych świadczeń podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Wynika to z zapisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jej treścią waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonego procesu kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu, a zmiana wysokości emerytur i rent w jej ramach następuje z urzędu, podobnie jak dodatków do nich. Nie ma zatem potrzeby składania wniosków do ZUS-u, ponieważ waloryzacja odbywa się automatycznie. Każdy, kto miał prawo do wypłaty świadczenia na dzień 29 lutego 2024 r., otrzyma decyzję o nowej wysokości swojej emerytury lub renty i przysługujących mu d