Pracownik wykonujący pracę na rzecz pracodawcy będącego osobą fizyczną ma prawo do świadczenia przedemerytalnego w przypadku likwidacji jego miejsca pracy. Taka osoba musi jednak udowodnić, że posiada wymagany staż ubezpieczeniowy – stwierdził Sąd Najwyższy, uznając kasację zainteresowanej.
Powodem sporu była odmowa ZUS przyznania świadczenia przedemerytalnego. Zainteresowana ubiegała się o przyznanie takiej formy wsparcia ze względu na likwidację pracodawcy. Zakład nie uznał jej roszczeń. Ubezpieczona złożyła odwołanie do sądu I instancji, który przyznał jej prawo do tego świadczenia. W czasie postępowania wyjaśniającego ustalono, że kobieta pracowała w kwiaciarni prowadzonej przez właściciela ośrodka szkolenia kierowców. Stosunek pracy z zainteresowaną uległ rozwiązaniu z przyczyn niezawinionych przez pracownika z uwagi na likwidację zakładu.
Powodem tak dramatycznego kroku właściciela firmy były niskie dochody oraz rosnące straty związane z jej prowadzeniem. Przedsiębiorca nie tylko sprzedał samochód, który wykorzystywał do szkolenia kierowców, ale także spieniężył wyposażenie kwiaciarni. Na koniec wyrejestrował przedsiębiorstwo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a sam podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.