Osoba prowadząca działalność gospodarczą, aby uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego, musi najpierw ogłosić upadłość.

Ogłoszenie upadłości jest podstawowym, ale nie jedynym warunkiem, jaki musi spełnić mały przedsiębiorca. Nie wystarczy przy tym, że prowadzący działalność wyrejestruje firmę i potwierdzi tą czynność zaświadczeniem z odpowiedniej ewidencji czy rejestru i urzędu skarbowego - liczy się tylko postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości (sądem upadłościowym jest sąd rejonowy gospodarczy). ZUS nie przyzna więc świadczenia osobie, która zaprzestała prowadzenia działalności z powodu problemów finansowych czy przekazania firmy komuś innemu.

Ponadto do dnia ogłoszenia upadłości (wydania postanowienia przez sąd) przedsiębiorca powinien prowadzić działalność nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące i za ten okres opłacać składki na ubezpieczenie społeczne.

>>Czytaj też: Kiedy stracisz prawo do świadczenia przedemerytalnego

Osoba ubiegająca się o świadczenie musi też mieć ukończone co najmniej 56 lat – kobieta lub 61 lat – mężczyzna oraz posiadać okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Przedsiębiorcę, który ogłosił upadłość, obowiązują także pozostałe warunki dotyczące wszystkich ubiegających się o oświadczenie przedemerytalne. Ma więc obowiązek zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, co najmniej przez pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych, a w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia być nadal bezrobotnym. Więcej o tym, komu przysługuje świadczenie przedemerytalne przeczytasz tutaj>>

Podstawa prawna

ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252)