Ogłoszenie upadłości jest podstawowym, ale nie jedynym warunkiem, jaki musi spełnić mały przedsiębiorca. Nie wystarczy przy tym, że prowadzący działalność wyrejestruje firmę i potwierdzi tą czynność zaświadczeniem z odpowiedniej ewidencji czy rejestru i urzędu skarbowego - liczy się tylko postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości (sądem upadłościowym jest sąd rejonowy gospodarczy). ZUS nie przyzna więc świadczenia osobie, która zaprzestała prowadzenia działalności z powodu problemów finansowych czy przekazania firmy komuś innemu.

Ponadto do dnia ogłoszenia upadłości (wydania postanowienia przez sąd) przedsiębiorca powinien prowadzić działalność nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące i za ten okres opłacać składki na ubezpieczenie społeczne.

>>Czytaj też: Kiedy stracisz prawo do świadczenia przedemerytalnego

Osoba ubiegająca się o świadczenie musi też mieć ukończone co najmniej 56 lat – kobieta lub 61 lat – mężczyzna oraz posiadać okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Przedsiębiorcę, który ogłosił upadłość, obowiązują także pozostałe warunki dotyczące wszystkich ubiegających się o oświadczenie przedemerytalne. Ma więc obowiązek zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, co najmniej przez pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych, a w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia być nadal bezrobotnym. Więcej o tym, komu przysługuje świadczenie przedemerytalne przeczytasz tutaj>>

Podstawa prawna

ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252)