Emeryt może podwyższyć swój kapitał początkowy dzięki doliczeniu okresu nauki.

Emeryt może starać się o przeliczenie świadczenia, czyli ponowne wyliczenie wysokości emerytury, jeśli odnalazły się nowe dokumenty lub gdy senior zaczął znowu pracować. Oto 5 sposobów, w jaki można podwyższyć emeryturę>> Także studia mogą zostać uwzględnione przy wyliczaniu kapitału początkowego osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku. Nauka w szkole wyższej jest bowiem zaliczana jako okres nieskładkowy - nie uwzględnia się natomiast nauki w szkole zawodowej, technikum czy liceum.

Nauka na uczelni może zostać zaliczona do stażu ubezpieczeniowego, o ile nie przekracza 1/3 wszystkich okresów składkowych, które zostały udowodnione w chwili składania wniosku o emeryturę. Do 2015 roku ten warunek trudno było spełnić osobom, które ubiegały się o ustalenie wysokości kapitału początkowego za okres sprzed 1 stycznia 1999 r. W praktyce ZUS doliczał pięć lat studiów do kapitału początkowego, jeśli emeryt posiadał też 15 lat przepracowanych.

W związku z tym, że osobom urodzonym przed 31 grudnia 1998 r. trudno było uzbierać wymagany okres składkowy, przepisy zostały zmienione. Utrzymane zostało ograniczenie do 1/3 wszystkich udowodnionych okresów składkowych, ale przy wyliczaniu kapitału początkowego uwzględnione są także lata po 31 grudnia 1998 r., ale przed dniem zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Okres studiów nie zostanie natomiast uwzględniony w kapitale początkowym w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., którzy ubiegają się o emeryturę obliczaną według nowych zasad w związku z kontynuowaniem ubezpieczenia po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Na zwiększenie świadczenia nie mogą także liczyć osoby przechodzące na emeryturę częściową, emeryturę pomostową oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Podstawa prawna:

Ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552)