Po maturze nie udało mi się zdać na studia. Ponieważ była to połowa lat 80., trafiłem do zasadniczej służby wojskowej. Teraz zaczynam zbierać dokumenty do kapitału początkowego. Czy okres pobytu w armii zostanie mi zaliczony do stażu emerytalnego?
TAK

Aby skorzystać z takiej możliwości, należy dostarczyć do ZUS książeczkę wojskową lub jej kopię poświadczoną przez pracodawcę, u którego pracownik jest zatrudniony. Może to także zrobić pracownik ZUS, który będzie odbierać wniosek o ustalenie wysokości kapitału początkowego. Możliwe jest także potwierdzenie okresu trwania służby na podstawie zaświadczenia właściwej terytorialnie wojskowej komendy uzupełnień (WKU, dawniej WKR), jeśli zainteresowany nie ma książeczki z takim wpisem. Teczki osobowe żołnierzy zawodowych (podoficerów i oficerów do stopnia podpułkownika) przesyłane są z jednostek wojskowych do wojskowej komendy uzupełnień właściwej ze względu na miejsce zameldowania danej osoby. W momencie przeniesienia jej do rezerwy, w stan spoczynku albo w przypadku jej śmierci akta trafiają do właściwego terytorialnie archiwum wojskowego. Adresy, pod jakie należy się zwrócić, to: Archiwum Wojskowe, 56-400 Oleśnica, ul. Wileńska 14, tel. (71) 766 57 77(71) 766 57 77, (71) 766 57 55(71) 766 57 55, (71) 766 57 60(71) 766 57 60, archiwum to przechowuje akta osobowe ze zlikwidowanych jednostek wojskowych. Archiwum Wojskowe, 87-100 Toruń, ul. Chłopickiego 1/7, tel. (56) 653 29 00(56) 653 29 00, archiwum to przechowuje akta osobowe z istniejących jednostek wojskowych.

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).

Call

Send SMS

Call from mobile

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype