Od 2017 roku uczniowie będą mieli możliwość odwołania się od matury do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały od 2017 roku możliwość odwołania się od wyniku matury lub egzaminu do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Nowo powstałe Kolegium będzie drugą instancją odwoławczą - najpierw niezadowolony w wyniku sprawdzianu uczeń będzie składał wniosek o weryfikację liczby punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do szefa okręgowej komisji, a od tego wyniku będzie mógł się jeszcze odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Teraz istnieje możliwość odwołania się tylko do szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Kto będzie wchodził w skład Kolegium? W skład kolegium mają wejść doświadczeni egzaminatorzy oraz eksperci z określonej dziedziny nauki czy sztuki.

Kandydat na członka KAE powinien być wpisany do ewidencji egzaminatorów, ale nie może być jednocześnie pracownikiem komisji egzaminacyjnej (centralnej czy okręgowej). O wpisaniu na listę i wykreśleniu z niej arbitra będzie decydować minister edukacji narodowej, ale do konkretnych przypadków poszczególne osoby będzie wyznaczać dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej według kolejności wpisu na listę egzaminatorów.

Ponadto kandydat będzie musiał skompletować szereg dokumentów, w tym zaświadczenia potwierdzające wykształcenie i doświadczenie w pracy dydaktycznej. Trzeba będzie także dostarczyć między innymi oświadczenia: o posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno–komunikacyjnych i o pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz zaświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

Ile zarobi członek Kolegium? Wynagrodzenie arbitrów będzie zależało od stopnia skomplikowania zadania i będzie wynosić od 75 do 125 zł za jednego maturzystę. Członkowie Kolegium mogą też liczyć na zwrot kosztów przejazdu.