Samorządowe przedszkola powinny organizować bezpłatne dodatkowe zajęcia dla dzieci. Dyrektorzy powinni uwzględniać propozycje rodziców, a nie tłumaczyć się tym, że organ prowadzący nie ma pieniędzy.
Reklama
Czy rodzice mogą opłacić dodatkowe zajęcia
Rodzice chcą, aby w przedszkolu była nauka tańca towarzyskiego. Dyrektor przedszkola poinformował ich, że takie zajęcia mogą być zorganizowane przez radę rodziców odpłatnie. Czy mogą się one odbyć, skoro nie wszyscy są nimi zainteresowani?

Reklama
NIE
W przedszkolu samorządowym dyrektor nie może za pobyt dziecka pobierać więcej niż przewidzianą złotówkę, nawet gdyby była to opłata za dodatkowe zajęcia. Co więcej, jeśli gmina znalazłaby na ten cel środki, dyrektor placówki musiałby dopuścić do tych dodatkowych zajęć wszystkie dzieci. Gdyby nie było takiej możliwości, zajęcia musiałyby się odbywać dopiero po zakończeniu formalnej pracy przedszkola, np. po godz. 18. Z kolei wszystkich dodatkowych zajęć nie poprowadzą wychowawcy przedszkolni, bo nie są do tego przygotowani. Muszą mieć specjalne kwalifikacje, które określają przepisy. Rodzice mogą próbować przekazywać darowiznę na rzecz przedszkola, aby wspomóc je w zorganizowaniu dodatkowych zajęć. Te i tak jednak nie mogą być prowadzone tylko dla wybranych przedszkolaków.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 22 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy można się sprzeciwić wydatkom ektra
Rodzice na zebraniu szkolnym dowiedzieli się, że gmina z dotacji od państwa organizuje tylko zajęcia z języka angielskiego i rytmikę. Na inne, które chcieliby zapisać dzieci, nie ma środków. Dyrektor przedszkola sugeruje, aby opiekunowie wpłacali wyższą składkę na radę rodziców, a ta będzie przekazywać te środki jako darowiznę dla placówki. Czy takie działania można potraktować jako nakłanianie do łamania prawa?
TAK
Opłaty za godzinę pobytu przedszkolaka nie mogą przekroczyć złotówki, nawet jeśli rodzice chcieliby dobrowolnie płacić. Niektóre samorządy wpadły więc na pomysł, aby pokrywać koszty pobytu w przedszkolu ze środków zgromadzonych przez radę rodziców. Samorządowi prawnicy podkreślają, że resort edukacji narodowej nie wprowadził przepisów zakazujących darowizny na rzecz rady rodziców. A ta przecież może przeznaczać środki na dowolny cel związany z dziećmi (np. cotygodniowy koncert, na którym będą realizowane lekcje rytmiki). Należy jednak pamiętać, że w tego rodzaju zajęciach powinny uczestniczyć wszystkie dzieci, w tym te z niezamożnych rodzin. Obecnie przepisy zabraniają organizowania ekstra zajęć w trakcie godzin funkcjonowania placówki. Resort edukacji stanowczo sprzeciwia się również opłacaniu zajęć ze środków rady rodziców. Wykorzystanie umów cywilnoprawnych przewidujących darowizny, których wniesienie jest warunkiem zorganizowania zajęć dla określonej grupy dzieci, jest niczym innym niż pobraniem opłaty (pod pozorem innej czynności prawnej). W takich przypadkach jest to nakłanianie do łamania prawa. Nie mniej udowodnienie, że rodzic pod presją lub przymusem przekazał darowiznę na przedszkole, jest bardzo trudne.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy dzieci powinny mieć zajęcia ruchowe
Wysłałam moją córkę do samorządowego przedszkola i okazało się, że rada rodziców zbiera pieniądze na dodatkowe zajęcia ruchowe. Czy te powinny wynikać bezpośrednio z podstawy programowej?
TAK
Samorząd powinien zadbać o zorganizowanie zajęć dla przedszkolaków, które mają na celu rozwijanie ich osobowości, tak by były one dostosowane do jego możliwości i potrzeb. Zajęcia takie, jak m.in. umuzykalnienie, taneczne, plastyczne, sportowe itp., znajdują się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Ich realizacja należy do obowiązków przedszkola. Wszystkie zajęcia w takiej placówce są organizowane w ramach jej zadań statutowych, a za ich realizację odpowiadają dyrektor i organ ją prowadzący. Szczegółowe treści, jakie powinien przekazywać nauczyciel, określa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Tak więc przedszkole powinno rozszerzać swoją statutową ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. Różnorodność tej oferty zależy w głównej mierze od inicjatywy i aktywności zarządzających. Co ważne i warte przypomnienia, w przedszkolu powinny być także organizowane m.in. zajęcia logopedyczne czy korekcyjno-kompensacyjne, jeśli tylko u dzieci rozpoznano takie potrzeby. Za tego typu zajęcia nie powinni płacić rodzice.
Podstawa prawna
Art. 6 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy przedszkolaki mogą już poznawać literki
Nauczyciele w zerówkach nie uczą dzieci czytać i pisać, choć one bardzo by tego chciały. Rodzice poinformowali o tym kuratorium. Czy wizytacja może sprawić, że nauczyciele zaczną uczyć tych umiejętności?
TAK
Od tego roku szkolnego zmieniła się podstawa programowa i dzieci uczęszczające do zerówek powinny już uczyć się czytać i pisać. Poprzednie rozwiązania zakładały, że nauka w przedszkolu powinna się skupić przede wszystkim na zabawie, a dopiero w szkole podstawowej dzieci powinny zaczynać uczyć się czytać i pisać. W związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków i pozostawieniem ich przez rodziców w przedszkolu ministerstwo zdecydowało się na wprowadzenie dla nich podstaw związanych z nauką czytania i pisania. W tych placówkach, w których nauczyciele nie dostosowywali się do nowej podstawy, może interweniować kuratorium. Nauka czytania i pisania powinna się odbywać wraz z nabywaniem innych umiejętności w tym wieku.
Podstawa prawna
Art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy kuratorium może sprawdzić opłaty w przedszkolu
Rodzice otrzymali informację od dyrektora, że w czasie przerw świątecznych i ferii nie będzie dodatkowych zajęć z rytmiki i plastyki, chyba że w tym czasie rodzice za nie zapłacą. Czy opiekun może wystąpić do kuratorium oświaty z prośbą o kontrolę?
TAK
Informując kuratorium o takich sytuacjach, trzeba wskazać placówkę, która pobiera większe niż zwykle opłaty. Należy pamiętać, że podstawa programowa jest realizowana w roku szkolnym trwającym od września przez 12 miesięcy. Żadne przerwy, w tym świąteczne, nie zwalniają placówki z zapewniania odpowiedniej oferty programowej. Tym bardziej że jest to placówka nieseryjna, czyli taka, która pracuje w ferie i wakacje, a także inne dni (które dla szkół są dniami wolnymi – np. przerwa między świętami). Warto więc o tym powiadomić kuratorium. Kontrola może wykazać rzeczywiste naruszenie prawa, polegające na pobieraniu przez dyrektora placówki dodatkowych opłat od rodziców za czas przeznaczony na bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę zagwarantowane ustawą o systemie oświaty. Po dokonanej kontroli szef takiej placówki będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconych przez rodziców pieniędzy i podejmowania działań zgodnie z prawem, czyli prowadzenia bezpłatnej edukacji przedszkolnej przez cały rok szkolny w czasie co najmniej 5 godzin dziennie.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy rodzice mogą się dołożyć do utrzymania kuchni
Gmina, ponieważ nie może od rodziców przedszkolaków pobierać więcej niż złotówkę za każdą dodatkową godzinę, w tym roku zdecydowała się na podwyższenie opłat za posiłki. Dyrektor przyznał, że być może zostanie wprowadzony catering. Rada rodziców chce jednak za wszelką cenę utrzymać kuchnię i przy pomocy opiekunów wesprzeć ją finansowo. Czy powinni oni dokładać się do utrzymania kuchni?
NIE
Za wyżywienie dzieci rodzice, tak jak do tej pory, mogą płacić tylko za koszty związane z tzw. wsadem do kotła. Do ustalania kwot należności za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu będą miały zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty. A to oznacza, że opiekunowie dzieci będą płacić tylko za posiłki w stołówce. Wysokość opłat ustali gmina. Organ nadzorczy (wojewoda) na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym może uchylić uchwałę, zgodnie z którą opiekunowie ponoszą koszty np. częściowego przygotowania posiłku. Na opiekunów gmina nie może też przerzucać kosztów utrzymania stołówki ani wynagrodzeń pracowników i naliczanych od nich składek.
Podstawa prawna
Art. 67a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).