Bezkonkurencyjni – tak można nazwać tegorocznych laureatów X Rankingu Wydziałów Prawa. W obu kategoriach – uczelni publicznych i niepublicznych – pierwsza trójka pozostała ta sama.
Pierwsze miejsce wśród państwowych wydziałów zajął po raz szósty z rzędu Uniwersytet Jagielloński. Zdobył 112,5 pkt na 116 możliwych do uzyskania. Tuż za nim jest jednak Uniwersytet Warszawski, któremu do zwycięstwa zabrakło zaledwie 4 pkt i z roku na rok skraca dystans do lidera. UJ przewagę zawdzięcza głównie zdawalności na aplikacje. Trzecie miejsce utrzymał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale gonią go uniwersytety we Wrocławiu, w Białymstoku czy Łodzi.
Wśród uczelni niepublicznych liderzy również okopali się na swoich pozycjach i trzeci rok z rzędu wygrywają te same szkoły wyższe. Pierwsza jest – już tradycyjnie, po raz ósmy w ciągu dekady – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie z dużą przewagą nad rywalami (zdobyła 94 pkt). Zawdzięcza ją głównie kadrze, dobrą ocenę zdobyła także w kategorii wymogi i jakość absolwentów. Na drugim miejscu jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – najlepsza w zestawieniu uczelni niepublicznych pod względem jakości kształcenia. Stabilną trzecią pozycję zajmuje Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie.
W tym roku z uwagi na jubileuszowe wydanie rankingu poza tradycyjnymi nagrodami dla zwycięzców redakcja DGP wręczyła także wyróżnienia specjalne tym wydziałom prawa, które w ciągu dziesięciu lat były bezkonkurencyjne i najczęściej stawały na podium. Wśród uczelni publicznych w tym zestawieniu wygrał Uniwersytet Jagielloński. Natomiast absolutnym rekordzistą w rankingu prywatnych szkół jest Uczelnia Łazarskiego.
Jak powstawał ranking

W tym roku maksymalnie można było uzyskać 116 pkt, w kategoriach: kadra (34,5 pkt), jakość i warunki kształcenia (42 pkt) oraz wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów (25,5 pkt). Dołączyliśmy punkty za zdawalność absolwentów na aplikacje prawnicze. Lider otrzymał 9 pkt, a kolejne w tym zakresie wydziały coraz niższą liczbę, aż do 0 .

W tegorocznym rankingu ocenialiśmy poraz pierwszy to, jak absolwenci radzą sobie na rynku pracy. Dane uzyskaliśmy z ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych, który prowadzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Maksymalnie w tej kategorii można było uzyskać 5 pkt.

Oceniając kadrę, wzięliśmy pod uwagę:

1. liczbę pracowników naukowych wydziału przypadających na 100 studentów prawa (maks. 6 pkt),

2. liczbę profesorów i doktorów habilitowanych na pierwszych etatach przypadających na wszystkich pracowników (maks. 5 pkt),

3. liczbę profesorów i doktorów habilitowanych na pierwszych etatach przypadających na 100 studentów prawa (maks. 5 pkt),

4. liczbę doktorów prawa i nauk pomocniczych przypadających na 100 studentów prawa (maks. 1,5 pkt),

5. liczbę nowo zatrudnionych pracowników od 2013 r. w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 1,5 pkt),

6. liczbę wyjazdów zagranicznych kadry naukowej w latach 2013–2016 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 2 pkt),

7. liczbę grantów badawczych otrzymanych przez wydział lub jego pracowników w latach 2013–2016 (maks. 3,5 pkt),

8. liczbę osiągniętych przez pracowników stopni doktora nauk prawnych i pomocniczych od 2013 r. (maks. 1 pkt),

9. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora habilitowanego od 2013 r. (maks. 3 pkt),

10. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora od 2013 r. (maks. 4 pkt),

11. udział pracowników w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych (maks. 2 pkt).

Badając jakość i warunki kształcenia, wzięliśmy pod uwagę:

1. możliwość nadawania stopnia doktora (maks. 5 pkt),

2. możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego (maks. 7 pkt),

3. liczbę książek w bibliotece przypadającą na jednego studenta prawa (maks. 3 pkt),

4. liczbę miejsc w czytelni przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt),

5. liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX lub równorzędnym przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt),

6. dostęp do bezpłatnego internetu na terenie wydziału (maks. 1 pkt),

7. liczbę dostępnych lektoratów języka obcego (maks. 1 pkt),

8. funkcjonowanie kliniki prawa (maks. 2 pkt),

9. funkcjonowanie szkoły prawa obcego (maks. 1,5 pkt),

10. funkcjonowanie klubu absolwenta (maks. 0,5 pkt),

11. funkcjonowanie biura karier (maks. 0,5 pkt),

12. liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych (maks. 2 pkt),

13. wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, pracowników i studentów w latach 2013–2016 (maks. 2,5 pkt),

14. liczbę krajowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2013–2016 (maks. 3 pkt),

15. liczbę międzynarodowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2013–2016 (maks. 3,5 pkt),

16. liczbę prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych (maks. 2 pkt),

17. liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą (maks. 1,5 pkt).

Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę:

1. liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem (maks. 2,5 pkt),

2. obowiązek zdania egzaminu z języka obcego (maks. 3,5 pkt),

3. liczbę egzaminów z języka obcego, które trzeba zdać (maks. 1 pkt),

4. obowiązkowe praktyki w sądach (maks. 2 pkt),

5. umożliwienie studentom odbycia praktyk w innych instytucjach (maks. 1,5 pkt),

6. monitorowanie losów absolwentów (maks. 0,5 pkt),

7. aktualną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (maks. 3 pkt),

8. aktualną kategorię Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (maks. 2 pkt),

9. możliwość studiowania prawa w języku angielskim (maks. 1,5 pkt),

10. oferowanie zajęć na kierunku prawo w trybie e-learningu (maks. 1 pkt),

11. liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

– prawa cywilnego (maks. 0,25 pkt),

– prawa karnego (maks. 0,25 pkt),

– prawa handlowego (maks. 0,25 pkt),

– postępowania karnego (maks. 0,25 pkt),

– postępowania cywilnego (maks. 0,25 pkt),

– postępowania administracyjnego (maks. 0,25 pkt),

– prawa Unii Europejskiej (maks. 0,25 pkt),

12. liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

– prawa cywilnego (maks. 0,75 pkt),

– prawa karnego (maks. 0,75 pkt),

– prawa handlowego (maks. 0,75 pkt),

– postępowania karnego (maks. 0,75 pkt),

– postępowania cywilnego (maks. 0,75 pkt),

– postępowania administracyjnego (0,75 pkt),

– prawa Unii Europejskiej (0,75 pkt).