Test przeprowadzony w grudniu dotyczył egzaminu maturalnego w Formule 2023. CKE opublikowała wyniki testów i porównała je z badaniami z 2022 roku. Podano również rekomendacje ekspertów dotyczące matury z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Na czym polegał test diagnostyczny?

Jak podkreśla CKE głównym celem testu było zapoznanie uczniów z formułą 2023 egzaminu maturalnego. Nauczyciele mogli określić aktualny poziom umiejętności uczniów, uczniowie – zapoznać się z arkuszami, formą testu i orientacyjnym czasem na wykonanie poszczególnych zadań. Oprócz arkuszy CKE udostępniło także ankiety dla uczniów i dla nauczycieli egzaminatorów. W badaniu wzięło udział 2 900 uczniów – ok. 1550 maturzystów z IV klas 4-letniego liceum ogólnokształcącego i ok. 1350 uczniów z V klas 5-letniego technikum. Testy sprawdzały zakres wiadomości i umiejętności określone w maturalnych wymaganiach egzaminacyjnych na rok 2024.

Jak tegoroczni maturzyści poradzili sobie z testami?

Według danych CKE zadania w arkuszach rozwiązało:

  • 2 913 uczniów – arkusze z języka polskiego,
  • 2 906 uczniów – arkusze z matematyki,
  • 2 796 uczniów – arkusze z języka angielskiego.

Wyniki dla testów z poszczególnych przedmiotów ("odsetek sukcesów"):

  • test z języka polskiego zdało 71 proc. uczniów – 82 proc. uczniów liceum i 57 proc. uczniów technikum (CKE podkreśla, że ok. 20 proc. uczniów tej grupy nie napisało wymaganego wypracowania),
  • test z matematyki zdało średnio 76 proc. uczniów – 85 proc. w przypadku liceum i 65 proc. w przypadku technikum,
  • test z języka angielskiego ma "odsetek sukcesów" na poziomie 96 proc. – 99 proc. dla liceum i 94 proc. dla technikum.

Język polski – mocne i słabe strony maturzystów

Egzaminatorzy ocenili, że większość uczniów dobrze opanowała tzw. kryterium spełnienia formalnych warunków polecenia. 85 proc. uczniów uwzględniło lekturę obowiązkową w wypracowaniu i stworzyło wypowiedź argumentacyjną, która była związana z tematem wypracowania. 71 proc. uczniów potrafi również dostosować styl wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej – ale wskaźnik spadł w porównaniu z badaniem z 2022 roku (tu wskaźnik wynosił 91 proc.). Jednocześnie zauważono, że ogólny poziom umiejętności polonistycznych uczniów jest niższy niż grupy badanej w 2022 roku. Problem w tegorocznym badaniu sprawiło m.in. przygotowanie notatki syntetyzującej – zadanie rozwiązało zaledwie 32 proc. badanych.

Język polski na maturze 2024 – kluczowe rady ekspertów

Egzaminatorzy zalecają zaplanowanie czasu na wykonanie poszczególnych zadań i uważne czytanie poleceń w części testowej. W przypadku testu "Język polski w użyciu" zaleca się wyodrębnienie informacji kluczowych. Eksperci doradzają również uważny dobór lektur obowiązkowych do wypracowania i odwoływanie się do konkretnych sytuacji z lektury. Odradzają stosowanie ogólników i streszczeń.

Jak zdający poradzili sobie z arkuszami z matematyki?

Jak podaje CKE uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi. Najłatwiejsze okazały się m.in. zadania dotyczące: obliczania procentów, ciągów arytmetycznych i układów równań. Najwięcej problemów przysporzyły zadania związane z dowodem podzielności, stereometrią i kombinatoryką. Problemy sprawiły również zadania otwarte i elementy testu dotyczące geometrii. Porównanie wyników badania z 2023 i 2022 pokazuje, że zeszłoroczne testy wypadły statystycznie gorzej.

Matura z matematyki 2024 – rady egzaminatorów

Oceniający testy przypominają, że w zadaniach wymagających wykazania prawdziwości jakiejś ogólnej własności należy przeprowadzić tzw. rozumowanie ogólne. Egzaminatorzy przestrzegają: "podstawienie konkretnych wartości liczbowych i wnioskowanie na tej podstawie o prawdziwości tej własności nie jest poprawną metodą". Zalecane jest uważne czytanie treści poleceń i czytelne przedstawienie pełnego rozwiązania. Eksperci przypominają również o korzystaniu z broszury "Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny".

Język angielski – najłatwiejszy dla maturzystów?

Zdający egzamin poradzili sobie najlepiej z arkuszem z języka angielskiego. Jak podaje CKE, aż siedem spośród 12 zadań w arkuszu ma poziom wykonania na poziomie min. 80 proc. Uczniowie dobrze radzą sobie z określaniem głównej myśli fragmentu tekstu i mają wysoki poziom znajomości funkcji językowych. Dobrze poradzili sobie również z tworzeniem krótkich tekstów użytkowych (e-mail). Jako "zadowalający" określono poziom rozumienia ze słuchu. Na poziomie średnim uplasował się zakres i poprawność środków językowych.

Matura z języka angielskiego – co radzą egzaminatorzy?

Oceniający arkusze jako kluczową radę wskazują powolne (wielokrotne) czytanie poleceń ze zrozumieniem. Zalecane jest również podkreślanie kluczowych wyrażeń w poleceniu. W przypadku tekstów z lukami warto dokładnie przeczytać tekst i zwracać uwagę na "otoczenie luki", co pozwoli szybciej ustalić brakujące informację. Eksperci radzą również, aby zrealizować wszystkie cztery kropki (zalecenia) do wypowiedzi i sprawdzić, czy każdy podpunkt został rozwinięty. Przypominają również o starannym charakterze pisma – wypowiedź nieczytelna może obniżyć ocenę treści.

Pisemne egzaminy maturalne 2024 rozpoczną się 7 maja, a zakończą 24 maja.

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na: sklep.infor.pl/matura2024