Na początku marca startują rekrutacje i zapisy do przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Kluczowe informacje o zasadach rekrutacji są dostępne na stronach placówek szkolnych oraz na stronach internetowych urzędów gminy lub rady miasta. W przypadku szkół podstawowych głównym kryterium przyjęcia ucznia jest rejonizacja.

Uwaga – różne terminy zapisów i rekrutacji

Rodzice 7-latków i 6-latków (korzystających z wychowania przedszkolnego lub z pozytywną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej) powinni odpowiednio wcześnie zapoznać się z harmonogramem zapisów i rekrutacji dla wybranych placówek szkolnych. Terminy postępowania rekrutacyjnego określane są w zarządzeniu organu prowadzącego placówkę. Dokument zawierający daty poszczególnych etapów rekrutacji – dla danej gminy lub miasta – publikuje się zazwyczaj pod koniec stycznia danego roku. Oto krótkie zestawienie terminów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych w wybranych miastach na rok szkolny 2024/2025:

 • Gdańsk – od 1 marca do 15 marca,
 • Katowice – od 11 marca do 22 marca,
 • Kraków – od 1 marca do 29 marca,
 • Łódź – od 6 maja do 31 maja,
 • Poznań – od 8 kwietnia do 24 kwietnia,
 • Szczecin – od 4 marca do 20 marca,
 • Warszawa – od 5 marca do 20 marca.

Jak przebiega rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych?

Rodzice ucznia powinni w określonym terminie – podanym przez organ prowadzący placówkę – zgłosić dziecko do przynależnej mu szkoły obwodowej. Zgłoszenia dokonuje się zazwyczaj poprzez system elektroniczny. Na kolejnym etapie zgłoszenia do szkół podstawowych są weryfikowane przez komisję rekrutacyjną. Po weryfikacji zgłoszeń (i dołączonej dokumentacji) placówki podają do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kolejny etap to przyjmowanie oświadczeń o woli podjęcia nauki w danej placówce przez rodziców dziecka i publikacja finalnej listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych do szkoły. Oddzielny harmonogram rekrutacji jest zazwyczaj przygotowywany dla rodziców, którzy chcą wybrać dla dziecka inną szkołę niż szkoła obwodowa.

W harmonogramach rekrutacji znajdują się również szczegółowe terminy tzw. postępowania uzupełniającego. Rodzice mogą również odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o uzasadnienie decyzji komisji (zazwyczaj do 7 dni od opublikowania wyników rekrutacji), a następnie odwołanie (do 7 dni od otrzymania uzasadnienia).

Jakie są kryteria przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej?

W pierwszej kolejności do danej placówki przyjmowane jest dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej – przyjęcie następuje z urzędu, na podstawie zgłoszenia. W przypadku niektórych procesów rekrutacyjnych – szczególnie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej – placówki mogą stosować dodatkowe kryteria, wymagać określonej dokumentacji i przyznawać za nie określoną liczbę punktów. Najczęściej stosowane, dodatkowe kryteria to m.in.:

 • rozliczanie podatku w gminie, na terenie której znajduje się szkoła,
 • uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w danej szkole,
 • wielodzietność rodziny,
 • niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa, jednego lub obydwojga z opiekunów dziecka,
 • dziecko wychowywane przez jednego opiekuna.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie kandydata do danej placówki można zazwyczaj wypełnić elektronicznie, wydrukować lub otrzymać w danej placówce. Do zgłoszenia kandydata dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka i rodziców dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (za składanie fałszywych oświadczeń). Do tego dochodzi informacja o gotowości szkolnej – zaświadczenie o odbyciu przygotowania przedszkolnego przez kandydata.

Do wglądu należy przedstawić dowód tożsamości opiekuna i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. W przypadku dodatkowych kryteriów wymagane może być m.in. złożenie oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata, kopia orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka lub kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą.