Na stronach urzędów gmin i rad miast dostępne są już pełne harmonogramy etapów rekrutacyjnych do przedszkoli na rok 2024/2025. O przyjęciu do danej placówki decydują dwa zestawy kryteriów – ustawowe i szczegółowe. Te informacje warto wziąć pod uwagę przy planowaniu zapisania dziecka do przedszkola.

Jak wygląda standardowy proces rekrutacyjny do przedszkola?

Schemat zapisywania dziecka do przedszkola jest podobny, ale szczegółowe zasady – terminy zgłoszeń i wymagana dokumentacja – różnią się w zależności od danej gminy lub miasta. Poszczególne etapy rekrutacji do placówek przedszkolnych mogą wyglądać następująco:

 • rodzice składają deklarację o chęci zapisania dziecka do przedszkola lub deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w kolejnym roku szkolnym (termin: zazwyczaj pod koniec lutego) – deklaracja jest najczęściej składana elektronicznie,
 • urzędy gmin i rady miast udostępniają oferty dostępnych miejsc w przedszkolach i szkołach podstawowych (marzec),
 • rodzice uzupełniają w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do danej placówki – najczęściej można zaznaczyć 3-5 placówek; przy zaznaczaniu kilku opcji należy zawsze wskazać tzw. placówkę pierwszego wyboru,
 • opublikowana zostaje lista dzieci zakwalifikowanych do danej placówki (kwiecień),
 • rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane (kwiecień),
 • opublikowana zostaje lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli; uruchomienie procedur odwoławczych dla rodziców (maj),
 • uruchomienie postępowania uzupełniającego (czerwiec).

Kiedy należy zapisać dziecko do przedszkola?

Terminy otwarcia procesów rejestracji będą się różnić w zależności od danej miejscowości. Uwaga: nie wszystkie rekrutacje odbywają się w formie elektronicznej. W niektórych przypadkach wnioski należy dostarczyć osobiście. Większość procesów rekrutacji rusza na początku marca. Przykładowe terminy dla wybranych miast:

 • Warszawa: 5 marca – udostępnienie w systemie rekrutacji ofert przedszkoli i szkół podstawowych (od 27 lutego do 4 marca – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym),
 • Kraków: 1 marca – uruchomienie elektronicznego systemu rekrutacji (od 21 do 29 lutego – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym),
 • Poznań: 20 marca – start rekrutacji (od 13 do 19 marca – zgłoszenie chęci kontynuowania edukacji w danej placówce),
 • Wrocław: 20 marca – start rekrutacji.

Kogo obejmuje obowiązek wychowania przedszkolnego?

Miejsca w przedszkolach mają zagwarantowane 6-latki – rodzic ma obowiązek zapisania dziecka do przedszkola. Z wychowania przedszkolnego mogą również korzystać dzieci w wieku 3-5 lat – w tym wypadku miasta i urzędy gmin również muszą zapewnić wystarczającą liczbę miejsc w placówkach przedszkolnych. W wyjątkowych sytuacjach dyrektorzy przedszkoli mogą zdecydować o przyjęciu dziecka w wieku 2,5 roku.

Jakie są kryteria przyjmowania dziecka do przedszkola?

Na pierwszym etapie rekrutacji – zgodnie z prawem oświatowym – stosowane są tzw. kryteria ustawowe. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zamieszkujące na terenie danej gminy. W dalszej kolejności bierze się pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny dziecka,
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność jednego lub obydwojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Na poszczególnych etapach rekrutacji może być wymagana dokumentacja, która potwierdza powyższe kryteria np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub oświadczenie, że rodzic samotnie wychowuje dziecko.

Czym są kryteria samorządowe?

Na kolejnym etapie rekrutacji – jeżeli dana placówka wciąż posiada wolne miejsca dla kandydatów – brane są pod uwagę kryteria dodatkowe organów prowadzących. Przykład: rada miasta może przyznawać dodatkowe punkty m.in. za miejsce rozliczania podatku dochodowego lub posiadanie przez dziecko obowiązkowych szczepień (takie rozwiązanie przyjął m.in. Poznań i Gdańsk). Mieszkańcy Wrocławia otrzymują z kolei dodatkowe punkty za udział w programie "Nasz Wrocław" (tu m.in. status podatnika i stałe zameldowanie w mieście).

Co zrobić, gdy dziecko nie dostało się do przedszkola?

Każdy harmonogram rekrutacji uwzględnia rekrutację uzupełniającą. Rodzice mogą również odwoływać się od decyzji komisji rekrutacyjnych – zazwyczaj w terminie do 7 dni od uzyskania uzasadnienia odmowy.

Podstawa prawna:Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 900) – art. 131.