Od 1 marca 2024 roku zostanie podniesiony poziom dochodu kwalifikujący do otrzymania świadczenia uzupełniającego, również znanego jako "500 plus" dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W rezultacie zwiększy się liczba osób uprawnionych do korzystania z tego świadczenia.

W Dzienniku Ustaw został opublikowany komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczący kwoty miesięcznej umożliwiającej otrzymywanie świadczenia uzupełniającego.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2023 r. poz. 156, 535, 1429 i 2760) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2024 r. kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego wynosi 2419,33 zł- wskazano w dokumencie.

Świadczenie dodatkowe jest przyznawane w zależności m.in. od całkowitej kwoty innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Jak wskazano w komunikacie od 1 marca 2024 roku suma wszystkich świadczeń emerytalnych, rentowych lub innych świadczeń pieniężnych brutto finansowanych ze środków publicznych, a także świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, nie może przekroczyć ustalonej przez ZUS kwoty 2419,33 zł.

Świadczenie uzupełniające - dla kogo?

Świadczenie uzupełniające ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego dla osób, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Prawo do tego świadczenia przysługuje mieszkańcom terytorium Polski, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:

posiadają obywatelstwo polskie,posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski i są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,są cudzoziemcami, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski.

Aby ubiegać się o świadczenie uzupełniające, konieczne jest ukończenie 18. roku życia oraz posiadanie potwierdzonej niezdolności do samodzielnego funkcjonowania. Niezdolność ta może być ustalona na podstawie jednego z poniższych orzeczeń:

całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnego życia,niezdolności do samodzielnego życia,całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnego życia,całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnego życia.

Dodatkowym warunkiem jest brak prawa do emerytury, renty lub innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, takich jak zasiłek stały, zasiłek okresowy (wyjątek stanowią jednorazowe świadczenia), lub świadczenie z zagranicznej instytucji odpowiedzialnej za emerytury i renty, albo posiadanie prawa do tych świadczeń przy łącznej ich miesięcznej kwocie brutto nieprzekraczającej 2157,80 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca świadczenia uzupełniającego automatycznie. Konieczne jest więc złożenie wniosku (za pomocą formularza ESUN). W przypadku braku orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub aktualnego orzeczenia o przynależności do I grupy inwalidów (wydanego przed 1 września 1997 roku przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia), do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, dokumentację medyczną oraz inne istotne dokumenty konieczne do wydania odpowiedniego orzeczenia.

Osoby korzystające z programu "500 plus" dla osób niesamodzielnych mają obowiązek informowania ZUS o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na prawo do świadczenia uzupełniającego lub jego wysokość.

Dlaczego więcej osób otrzyma świadczenie uzupełniające?

Od 1 marca 2024 roku więcej osób będzie miało możliwość otrzymania świadczenia uzupełniającego. Podniesienie kwoty następuje zgodnie z terminami i zasadami określonymi w przepisach ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza ją w formie komunikatu, co najmniej na 7 dni roboczych przed datą kolejnej waloryzacji, uwzględniając ją w kwocie miesięcznej uprawniającej do otrzymania świadczenia uzupełniającego od tego momentu. Od 1 marca 2024 roku ta kwota będzie obowiązywać w zaktualizowanej wysokości, a jej zwiększenie przyczyni się do rozszerzenia grona osób kwalifikujących się do otrzymania tego świadczenia.

Jak otrzymać świadczenie uzupełniające?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, niezbędne jest złożenie wniosku w placówce ZUS za pomocą formularza ESUN. Decyzja w tej sprawie zostaje podjęta w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej istotnej kwestii wymaganej do wydania decyzji. Przykładem takiej istotnej kwestii może być potwierdzenie orzeczenia dotyczącego niezdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Osoby uprawnione do emerytury, renty lub innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, takich jak zasiłek stały, zasiłek okresowy lub świadczenie z zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej, muszą pamiętać, że suma wszystkich tych świadczeń wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może w zasadzie przekroczyć 2157,80 zł miesięcznie (lub zwaloryzowanej kwoty ogłoszonej przez Prezesa ZUS od marca 2024 roku). Oznacza to, że dla osób, których łączna kwota brutto przekracza 1657,80 zł, ale nie przekracza 2157,80 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie odpowiednio zmniejszona.

Możesz się odwołać od decyzji

W przypadku, gdy nie zgadzasz się z decyzją dotyczącą przyznania świadczenia uzupełniającego, przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania od tej decyzji.

Odwołanie należy skierować do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Możesz to zrobić za pośrednictwem ZUS w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji. Po upływie tego terminu decyzja stanie się ostateczna i nie będzie możliwości zaskarżenia jej do sądu.

Odwołanie można złożyć na piśmie lub zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS, lub też przesłać je pocztą. Proces złożenia odwołania oraz procedury przed sądem są wolne od opłat.