Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku zwiększy się kwota zasiłku pogrzebowego. Do jakiej wysokości? Aktualnie - już od 2010 roku - zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł.

Ile wyniesie zasiłek pogrzebowy po podwyżce?

Jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej, która zawarta została w planie "100 konkretów na 100 dni rządów", było zwiększenie kwoty zasiłku pogrzebowego. Miało to nastąpić już w 2024 roku. Według przedwyborczych planów świadczenie miało wynieść 150 proc. minimalnej pensji. Oznaczałoby to, że od lipca 2024 roku równałoby się 6450 zł. Podwyżka wyniosłaby więc 2450 zł.

Jak zapowiedziała ministra do spraw polityki senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz, projekt jest już przygotowany, a wysokość świadczenia ma odpowiadać kwocie, którą zapowiadano w poprzednim roku. Zakładane jest, że waloryzacja zasiłku nastąpi w lipcu 2024 roku.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Przypomnijmy, że zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem, które przysługuje osobom pokrywającym koszty pogrzebu zmarłej osoby ubezpieczonej lub osoby, która pobierała świadczenia ZUS, między innymi emeryturę. Wypłacany jest z systemu ubezpieczeń społecznych.

Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, osoba pokrywająca koszty pogrzebu musi złożyć dokumenty, takie jak:

 • wniosek Z-12 o wypłatę zasiłku pogrzebowego;
 • akt zgonu;
 • w przypadku zmarłego dziecka – akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją o tym, że urodziło się martwe;
 • rachunki potwierdzające koszty poniesione na organizacji pogrzebu – najlepiej oryginały, jednak mogą być to kopie potwierdzone z oryginałem, jeśli dokumenty te znajdują się w banku;
 • dokumenty, które potwierdzają, że osoba finansująca pogrzeb jest spokrewniona lub spowinowacona z osobą zmarłą;
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Ile czasu ma się na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy?

Czas odejścia osoby zmarłej, pogrzebu i wszystkich związanych z tym formalności może być bardzo trudny, w związku z tym dodatkowe obowiązki w tym czasie mogą być obciążające lub zwyczajnie pominięte czy zapomniane. Jednak wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego nie musi być złożony tuż po tym wydarzeniu. Wnioskodawca ma na to 12 miesięcy od dnia śmierci osoby zmarłej. Zasiłek jest wypłacany w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku.

Zdarza się, że ciało osoby zmarłej jest odnalezione później niż w ciągu 12 miesięcy. Podobnie termin ten może się przedłużyć w przypadku konieczności identyfikacji osoby zmarłej. Jednak wówczas osoby, które pokryły koszty pogrzebu, mogą starać się o przyznanie zasiłku w czasie 12 miesięcy od dnia pogrzebu, a nie śmierci. Konieczne w tym przypadku jest dołączenie do wniosku dokumentów, na przykład z policji lub prokuratury, które potwierdzą taki stan rzeczy.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom, które pokryły koszty pogrzebu i są to:

 • członkowie rodziny osoby zmarłej;
 • dom pomocy społecznej;
 • gmina lub powiat;
 • pracodawca;
 • osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego;
 • osoby obce, które pokryły koszt pogrzebu.

Członkowie rodziny osoby zmarłej to z kolei między innymi:

 • małżonek (nawet w trakcie orzeczonej separacji);
 • rodzice;
 • dzieci własne;
 • ojczym;
 • macocha;
 • dzieci przysposobione;
 • osoby przysposabiające;
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

W przypadku członków rodziny wypłacana jest cała kwota zasiłku pogrzebowego. Jeśli koszty pogrzebu pokryły inne osoby, są one im zwracane, jednak maksymalnie do kwoty 4000 zł (aktualnie).