Dodatkowe świadczenie z tytułu narodzin dziecka jest wypłacane jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Komu przysługuje i jaka jest jego kwota w 2024 roku?

W tym roku dodatek z tytułu narodzin dziecka, który jest częścią zasiłku rodzinnego, przysługuje tylko raz i wynosi 1000 złotych. Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 15a ustawy o świadczeniach rodzinnych, istnieje możliwość zwiększenia kwoty dodatku przyznawanego z tytułu narodzin dziecka w danej gminie. Rada gminy może podjąć decyzję o podniesieniu wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego poprzez uchwałę. Finansowanie tego dodatkowego wsparcia następuje ze środków własnych gminy.

Komu przysługuje dodatek z tytułu narodzenia dziecka?

Kto może otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu narodzin dziecka? Może go otrzymać osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego, która jest: matką lub ojcem albo opiekunem prawnym dziecka, lub opiekunem faktycznym dziecka do ukończenia przez nie 1. roku życia, jeśli dodatek nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu.

Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Wniosek o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego może być złożony w urzędzie gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, w ośrodku pomocy społecznej lub w innym organie upoważnionym do realizacji świadczeń rodzinnych.

W odpowiednich instytucjach są dostępne wnioski. Są to podobne formularze do tych, których używa się do wnioskowania o zasiłek rodzinny. Możliwe jest także złożenie wniosku o dodatek z tytułu narodzin dziecka za pośrednictwem internetowej platformy rządowej https://empatia.mpips.gov.pl/, korzystając z profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Co ważne, wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Zasada ta dotyczy również rodziców, którzy dziecko adoptowali, jego opiekunów prawnych oraz faktycznych.

Becikowe a dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Czym dodatek z tytułu urodzenia dziecka różni się od becikowego? Są to dwa różne świadczenia, ale przewiduje je ta sama ustawa o świadczeniach rodzinnych. Dodatek przysługuje tylko tym osobom, które mogą pobierać zasiłek rodzinny, natomiast becikowe (czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) to samoistne świadczenie. Jedno i drugie świadczenie wynosi 1000 zł. Inne są jednak kryteria dochodowe uwzględniane przy ustalaniu prawa do tych świadczeń.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka a liczba dzieci

Czy dodatek do zasiłku rodzinnego wzrasta wraz z liczbą dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przy przysposobieniu więcej niż jednego dziecka? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, dodatek w wysokości 1000 zł przysługuje na każde dziecko. W rezultacie urodzenie bliźniaków daje prawo do łącznej kwoty w wysokości 2000 zł, trojaczków - 3000 zł i tak dalej, proporcjonalnie do liczby dzieci urodzonych lub przysposobionych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek z tytułu urodzenia dziecka?

Warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do dodatku z tytułu narodzin dziecka jest to, aby kobieta korzystała z opieki medycznej od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu. Potwierdzenie tego stanu rzeczy wymaga zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną. Jednak ten wymóg nie obowiązuje, gdy osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest prawny lub faktyczny opiekun dziecka, albo osoba przysposabiająca dziecko.

Zgodnie z przepisami, minister zdrowia we współpracy z ministrem odpowiedzialnym za sprawy zabezpieczenia społecznego, ustala formę opieki medycznej, jaką należy zapewnić kobiecie w ciąży oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z tej opieki.

Zgodnie z przepisami zawartymi w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku dotyczącego formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, która kwalifikuje się do otrzymania dodatku z tytułu narodzin dziecka, wymienione świadczenia zdrowotne obejmują:

  • podstawową opiekę zdrowotną,
  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,
  • leczenie szpitalne.

Kobieta powinna otrzymać te świadczenia co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.