Jestem nauczycielką muzyki zatrudnioną na pół etatu w gimnazjum. Dodatkowo uzupełniam swój etat do pełnego w dwóch innych samorządowych szkołach. Łącznie całe pensum wypracowuję w trzech placówkach. Najwięcej problemów przysparza mi okres, w którym dyrektorzy zwołują rady pedagogiczne. Już dwa razy zdarzyło się tak, że terminy się nakładały. Czy obowiązek uczestnictwa w zebraniach dotyczy tylko mojej szkoły macierzystej, w której pracuję na pół etatu – pyta pani Aneta
Nie. Nauczyciel uzupełniający tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole jest zobligowany do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z przepisów ustawy – Karta nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. Nie ma żadnych przepisów, które pozwalałyby na odstępstwo od tej zasady, czyli np. zwalniały z obowiązkowego udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej. Jeśli terminy zebrań nakładają się w poszczególnych szkołach, warto zgłosić się do dyrektora placówki i poinformować go o tej kolizji.
Reklama
Organ prowadzący szkołę, np. gmina, może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Może się to odbyć w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Nauczyciel musi wypełniać swoje obowiązki w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru, w jakim pracuje i uzupełnia obowiązkowy wymiar godzin, z zachowaniem tygodniowego czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin.
W ramach tego obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami. W tym samym czasie spełnia też inne zadania uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 1, art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).