Moja znajoma pochodzi z zagranicy. Chciałaby podjąć pracę w Polsce, ale nie może udokumentować swojego wykształcenia, ponieważ nie ma dyplomu, który by je poświadczał. Ukończyła studia w rodzinnym kraju, lecz obecnie nie ma możliwości uzyskania zaświadczeń ze swojej szkoły wyższej, ponieważ toczy się tam konflikt polityczny. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji – pyta pan Paweł.
Nowe przepisy dają możliwość potwierdzania polskim szkołom wyższym wykształcenia cudzoziemców, nawet jeśli nie dysponują oni dyplomem zaświadczającym posiadanie tytułu zawodowego (licencjata, inżyniera, magistra).
By uzyskać zaświadczenie potwierdzające zdobyte wykształcenie, konieczne jest złożenie wniosku w tej sprawie do wybranego wydziału uczelni. Musi to być jednostka uprawniona do nadawania stopnia doktora, prowadząca kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów, o którego potwierdzenie ubiega się cudzoziemiec. We wniosku trzeba podać:
● imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
● informację o przyczynie braku dyplomu ukończenia studiów wyższych,
dane o uzyskaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
● pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego,
● datę rozpoczęcia studiów i czas ich trwania określony w programie kształcenia,
● datę wydania dyplomu oraz nazwę instytucji, która go wystawiła,
● nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dokument,
● nazwę świadectwa, na podstawie którego osoba ubiegająca się o potwierdzenie ukończenia studiów wyższych została przyjęta na studia, datę jego wydania, nazwę instytucji, która go sporządziła, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa,
● informację, czy ukończone studia wyższe uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na dalsze studia lub uzyskanie stopnia naukowego,
● czy kształcenie było ukierunkowane na zdobycie konkretnego przygotowania zawodowego,
● dane o odbytych praktykach studenckich, pracy dyplomowej, kształceniu innym niż studia oraz doświadczeniu zawodowym uzyskanym po ich ukończeniu.
Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o ukończeniu kierunku, o którego potwierdzenie ubiega się zainteresowany. Ponadto należy załączyć dokumenty poświadczające: ukończenie kształcenia, zaliczone przedmioty i uzyskane oceny, zdane egzaminy, nabyte kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe oraz odbyte praktyki lub zatrudnienie.
Na rozpatrzenie wniosku rada ma 90 dni od jego złożenia. Jeżeli zawiera braki formalne, rada wezwie osobę zainteresowaną do ich uzupełnienia. W postępowaniu potwierdzającym rada porównuje na podstawie wniosku czas trwania i programy studiów, efekty kształcenia, nadane uprawnienia oraz analizuje i ocenia dołączone do niego dokumenty. W razie trudności związanych z potwierdzeniem ukończenia studiów może podjąć decyzję o konieczności zdania przez osobę zainteresowaną egzaminów. Wskazuje wówczas warunki i terminy ich przeprowadzenia.
Zgodnie z przepisami uczelnia może w konkretnych przypadkach odmówić cudzoziemcowi potwierdzenia ukończenia studiów wyższych. Tak się stanie, gdy instytucja, w której uzyskał dyplom:
● nie była akredytowana,
● nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa,
● realizowała na terenie innego kraju program studiów wyższych lub jego część niezgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami.
Odmowa jest możliwa także wtedy, gdy osoba ubiegająca się o potwierdzenie ukończenia studiów:
● nie dysponuje dokumentami poświadczającymi wykształcenie, które pozwoliłyby na ustalenie faktu ich zaliczenia,
● nie przystąpiła do egzaminów wskazanych przez wydział.
Jeżeli natomiast uczelnia uzna, że postępowanie zakończyło się pomyślnie, wydaje zaświadczenie potwierdzające posiadane wykształcenie.

Uwaga

Rada wydziału może zażądać tłumaczenia dokumentów na język polski. Trzeba będzie też wnieść opłatę, której wysokość ustala każda uczelnia, ale nie może ona przekraczać 2695 zł.
Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów wyższych
........................................................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej uczelni)
...........................................................
(miejscowość i data)
ZAŚWIADCZENIE NR ....................................
Zgodnie z uchwałą nr ................................................. z dnia ............................................ potwierdza się,
że .............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
urodzony(-na) .......................................... w ......................................................................................................
(data) (kraj i miejsce urodzenia)
posiada wykształcenie wyższe na poziomie studiów ............................................................ w Polsce.
............................................................................................................
(pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej)
.....................................................................
(pieczęć urzędowa)
Podstawa prawna
Par. 8–13 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie kształcenia (Dz.U. poz. 1467).