Sąd pracy nie ustala, czy rada gminy zgodnie z przepisami podjęła uchwałę o likwidacji stanowiska pedagoga świetlicowego. Powinien za to zbadać, czy rzeczywiście etat przestał istnieć – przypomniał SN.
Chodziło o nauczycielkę, która była zatrudniona jako pedagog w świetlicy szkolnej. Jej etat został zlikwidowany 1 września 2011 r. Dyrektor jednak nie zwolnił kobiety, ale skierował do pracy w przedszkolu, a następnie wyraził zgodę, by od sierpnia 2012 r. przez 12 miesięcy korzystała z urlopu dla poratowania zdrowia. W związku z przygotowaniem arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014 opracował kryteria doboru do zwolnienia jednej osoby. Zostały one zatwierdzone na posiedzeniu rady pedagogicznej w kwietniu 2013 r., a 30 kwietnia dyrektor wypowiedział nauczycielce stosunek pracy. Jako przyczynę wskazał zmianę planów nauczania, uniemożliwiającą jej dalsze zatrudnianie w pełnym wymiarze zajęć.
Kobieta odwołała się do sądu. Argumentowała, że pracodawca nie mógł jej zwolnić w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia, a także że miała odpowiednie kwalifikacje, by nadal pracować w tej placówce. Jednak w ocenie sądu arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola nie pozwalał na przydzielenie jej odpowiedniej liczby godzin, tym bardziej że nie miała żadnych kwalifikacji, by być nauczycielem przedmiotów czy zajmować się nauczaniem początkowym. Ukończone studium nauczycielskie formalnie wystarczyło do pracy w przedszkolu. Jednak pozostałe przedszkolanki miały znacznie wyższe kwalifikacje (studia magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego oraz studia podyplomowe) i legitymowały się dłuższym stażem pracy nauczycielskiej (odpowiednio 27 i 30 lat).
Zdaniem sędziego kryterium doboru do zwolnienia było obiektywne i sprawiedliwe, wobec czego nie było podstaw do zakwestionowania decyzji o jej zwolnieniu. Z kolei powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, podkreśli, że dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Sąd I oraz II instancji oddalił jej żądania o przywrócenie do pracy.
Rozpatrując skargę kasacyjną, Sąd Najwyższy stwierdził, że nie jest właściwy do orzekania, czy uchwała podjęta przez radę gminy o likwidacji etatu pedagoga świetlicowego jest zgodna z przepisami, czy nie. Rozstrzygnięcie tego należy do sądu administracyjnego. Przypomniał też, że przy obliczaniu godzin potrzebnych do uzyskania pełnego etatu brane są pod uwagę tylko odpłatne godziny lekcyjne, a nie realizowane nieodpłatnie (np. godziny karciane przeznaczone na opiekę świetlicową). SN zauważył też jednak, że sądy I i II instancji nie zbadały, czy rzeczywiście etat na świetlicy został zlikwidowany. Ponadto nie ustaliły, czy inni pracownicy nie korzystali z godzin ponadwymiarowych, które mogłyby być przekazane zwalnianej osobie. Sądy powinny też zbadać, czy nauczycielowi można było zaproponować zatrudnienie w niepełnym wymiarze (pół etatu), skoro taką możliwość przewiduje Karta nauczyciela. W efekcie SN uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Ważne
Dyrektor szkoły ze względu na zmianę organizacji pracy placówki może zwolnić nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego z 7 maja 2015 r., sygn. akt III PK 138/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia