Określenie zakresu danych osobowych, które mogą być przetwarzane przy rekrutacji do żłobków oraz uregulowanie zasad ich pozyskiwania, to tylko niektóre ze zmian, które zostaną wprowadzone nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad projektem konkretnych zmian, które dostosują przepisy do zastrzeżeń zgłoszonych przez generalnego inspektora danych osobowych w tym zakresie. Dodatkowo, jak zapowiada resort, znajdą się w nim też inne modyfikacje będące odpowiedzią na najczęściej zgłaszane problemy związane z realizacją ustawy żłobkowej.
Nowelizacja ma więc wprowadzić możliwość połączenia w celach administracyjno-organizacyjnych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół ze żłobkami i z klubami dziecięcymi. Ta zmiana ułatwiłaby funkcjonowanie obecnie istniejących nieformalnych zespołów i sprzyjałaby powstawaniu nowych.
– Samodzielne żłobki, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, są drogimi instytucjami, dlatego trzeba szukać rozwiązań efektywnych ekonomicznie, a takimi mogą być zespoły – mówi Monika Ebert, prezes Stowarzyszenia Rodziców Tu z Zalesia Górnego.
Możliwość ich tworzenia jest też jedną z rekomendacji, którą w kwietniu przedstawiła w specjalnym raporcie Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.
Kolejną zmianą, która ma ułatwić zakładanie nowych placówek opieki, jest uregulowanie wszystkich wymagań sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych w jednym rozporządzeniu, które zostanie wydane w porozumieniu z ministrem zdrowia. Obecnie tylko część z nich jest określona w rozporządzeniu ministra pracy. Te najważniejsze związane np. z bezpieczeństwem sanitarno-higienicznymi i żywieniowym są często różnie interpretowane przez inspektorów sanitarnych.
Resort chce również zmodyfikować przepisy dotyczące wpisywania do rejestru żłobka lub klubu dziecięcego. Jego podmiot prowadzący będzie zobowiązany do podania liczby miejsc opieki, jaką placówka przewiduje. Obecnie musi on złożyć wniosek i dołączyć do niego wymagane dokumenty, np. oświadczenie o numerze NIP oraz o niekaralności, podać dane adresowe żłobka, ale bez wskazania, na pobyt ilu dzieci jest przeznaczony. Dzięki temu resort pracy będzie mógł lepiej monitorować liczbę prywatnych placówek i dzieci w nich przebywających. Obecnie jest ona szacowana na 4,5 tys. maluchów.
Etap legislacyjny
Projekt